×

 

Các Điều khoản và Điều kiện

 

Các Điều khoản (như được định nghĩa dưới đây) áp dụng đối với việc sử dụng Nền tảng (như được định nghĩa dưới đây) của bạn, cũng như đối với mọi thông tin à/hoặc các Dịch vụ (như được định nghĩa dưới đây) được cung cấp cho bạn thông qua việc bạn sử dụng Nền tảng.

Nền tảng được điều hành và cung cấp bởi GOGOX cùng với các Công ty Liên kết Điều hành Nội địa (như được định nghĩa dưới đây) và các tập đoàn liên kết của GOGOX (sau đây gọi chung là “chúng tôi” hoặc “của chúng tôi”).

Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản này. Bằng việc sử dụng Nền tảng và/hoặc các Dịch vụ, bạn thừa nhận rằng (a) bạn cam đoan đã đủ tuổi quyết định việc sử dụng Nền tảng và/hoặc các Dịch vụ theo quy định tại Khu vực, trong trường hợp chưa đủ tuổi, bạn đã nhận được sự đồng ý của bố, mẹ hoặc người giám hộ để sử dụng Nền tảng và/hoặc các Dịch vụ, và (b) bạn đã đọc, hiểu và đồng ý chịu sự ràng buộc bởi các Điều khoản này và Chính sách Quyền riêng tư (như được định nghĩa dưới đây) của chúng tôi, theo đó các Điều khoản và Chính sách Quyền riêng tư này cùng nhau tạo thành một thỏa thuận pháp lý có hiệu lực tương tự như thể bạn đã ký kết chúng.

Nếu bạn không đồng ý với các Điều khoản và/hoặc Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng không cài đặt Ứng dụng (như được định nghĩa dưới đây), hoặc xóa Ứng dụng đã cài đặt, tùy từng trường hợp áp dụng, và không sử dụng Nền tảng và/hoặc các Dịch vụ.

1.  Các định nghĩa và Diễn giải

(a) Trong các Điều khoản này, các định nghĩa và quy tắc diễn giải dưới đây được áp dụng trừ trường hợp có cách định nghĩa khác hoặc ngữ cảnh khác có yêu cầu:

Tài khoản” có nghĩa được quy định tại Điều 5(c)(ii);

Quảng cáo” có nghĩa là bất kỳ tin nhắn và thông tin khuyến mại nào xuất hiện trên máy tính, thiết bị di động của bạn hoặc các thiết bị khác trong quá trình sử dụng Nền tảng, và cụm từ các “Quảng cáo” được hiểu với ý nghĩa tương tự;

Khu vực Thay thế” có nghĩa được quy định tại Điều 10;

Ứng dụng” có nghĩa là ứng dụng di động do chúng tôi cung cấp và được bạn tải xuống và cài đặt trên thiết bị di động hoặc thiết bị khác của bạn mà thông qua đó bạn có thể sử dụng Dịch vụ;

Các “Khách hàng” có nghĩa là bất kỳ và tất cả những người yêu cầu hoặc theo cách khác tiếp cận các dịch vụ từ Bên Tham gia Cung cấp thông qua việc sử dụng Nền tảng. “Khách hàng”, “bạn” và “của bạn” được hiểu với ý nghĩa tương tự;

Đặt cọc” có nghĩa được quy định tại Điều 4(b);

Điểm Tín dụng Khách hàng” có nghĩa được quy định tại Điều 5(c)(ii);

Mức chịu Trách nhiệm Tối đa” nghĩa là 140 Đô La Mỹ (hoặc tương đương);

Nền tảng” có nghĩa là Ứng dụng, các trang điện tử của chúng tôi, và các nền tảng trực tuyến hoặc ngoại tuyến liên quan do chúng tôi cung cấp cho bất kỳ Khách hàng hoặc Bên Tham gia Cung cấp nào để thông qua đó họ có thể tiếp cận được các Dịch vụ;

Các “Bên Tham gia Cung cấp” có nghĩa là các cá nhân, tài xế hoặc các bên điều hành phương tiện vận tải mà dịch vụ của họ được đưa ra và có thể được yêu cầu thông qua việc sử dụng Nền tảng; “Bên Tham gia Cung Cấp” cũng được hiểu với ý nghĩa tương tự;

Chính sách Quyền riêng tư” có nghĩa được quy định tại Điều 11;

Khu vực” có nghĩa là khu vực nơi bạn truy cập, hoặc sử dụng Nền tảng và/hoặc các Dịch vụ;

Pháp luật Liên quan” có nghĩa là bất kỳ và tất cả các luật và quy định áp dụng tại Khu vực tùy từng thời điểm liên quan đến việc sử dụng Nền tảng và/hoặc Dịch vụ của bạn;

Các “Dịch vụ” có nghĩa là bất kỳ và tất cả các hàng hóa và dịch vụ do chúng tôi cung cấp đến bất kỳ Khách hàng và/hoặc Bên Tham gia Cung cấp nào thông qua việc sử dụng Nền tảng của Khách hàng và/hoặc Bên Tham gia Cung cấp (bao gồm nhưng không giới hạn các dịch vụ được mô tả tại Điều 3 và bất kỳ phụ lục nào của Điều khoản này (nếu có)); và

Các “Điều khoản” có nghĩa là các điều khoản và điều kiện, có thể được chúng tôi sửa đổi và bổ sung tùy từng thời điểm phù hợp với Điều 10.

(b)  Các tiêu đề chỉ nhằm mục đích thuận tiện và sẽ không ảnh hưởng đến việc giải thích các điều khoản này. Các từ mang nghĩa số ít cũng bao hàm nghĩa số nhiều và từ chỉ giới tính nam cũng bao hàm nghĩa giới tính nữ và giới trung tính và ngược lại. Việc đề cập bất kỳ nội dung nào sau cụm từ bao gồm, ví dụ, hoặc các cụm từ tương tự không giới hạn các nội dung có thể được bao gồm.

(c)  Một tham chiếu đến một cá nhân, công ty, bên ủy thác, liên doanh, tổ chức không có tư cách pháp nhân hoặc các thực thể khác bao gồm bất kỳ trong số đó.

 

2.  Cấp quyền sử dụng Nền tảng

(a)  Phụ thuộc vào việc tuân thủ các Điều khoản này của bạn, chúng tôi cấp cho bạn quyền tải và cài đặt có giới hạn, không độc quyền, có thể hủy ngang và không thể chuyển nhượng một bản Ứng dụng trên thiết bị di động của bạn hoặc các thiết bị tương tự và vận hành bản Ứng dụng đó duy nhất cho việc sử dụng của chính bạn.

(b)  Tùy thuộc vào việc bạn tuân thủ các Điều khoản này, chúng tôi cấp cho bạn quyền truy cập và/hoặc quyền sử dụng Nền tảng trên máy tính và/hoặc thiết bị di động hoặc thiết bị khác của bạn.

(c)  Việc sử dụng Nền tảng không cấp cho bạn bất kỳ quyền nào liên quan đến các quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi (bao gồm, nhưng không giới hạn quyền tác giả, quyền đối với các nhãn hiệu, biểu trưng, đồ họa, hình ảnh, ảnh động, đoạn phim và nội dung hoặc các quyền gắn với và liên quan đến Nền tảng) hoặc các quyền sỡ hữu trí tuệ của các đối tác quảng cáo hoặc nhà bán lẻ của chúng tôi, ngoại trừ quyền cá nhân không độc quyền và không được chuyển nhượng để sử dụng
và nhận các Dịch vụ theo các Điều khoản này.

(d)  Bạn không được (i) cấp quyền, cấp lại quyền, bán, bán lại, chuyển nhượng, chuyển giao, phân phối hoặc khai thác thương mại theo một cách nào khác hoặc cung cấp cho bất kỳ bên thứ ba nào các Dịch vụ hoặc Nền tảng dưới bất kỳ hình thức nào; (ii) sửa đổi hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh dựa trên các Dịch vụ hoặc Nền tảng; (iii) tạo ra các “đường dẫn” liên kết mạng đến Nền tảng hoặc “làm nền tảng cho” hay “nhân bản” trên bất kỳ máy chủ hoặc thiết bị không dây hoặc thiết bị sử dụng Internet nào khác; (iv) đảo ngược thiết kế hoặc truy cập vào Nền tảng để (1) thiết kế hoặc xây dựng một sản phẩm hoặc dịch vụ cạnh tranh,(2) thiết kế hoặc xây dựng một sản phẩm sử dụng các ý tưởng, tính năng, chức năng, đồ họa hoặc các sản phẩm sở hữu trí tuệ khác mang tính tương tự của các Dịch vụ hoặc Nền tảng; hoặc (3) sao chép bất kỳ ý tưởng, tính năng, chức năng, đồ họa hoặc các sản phẩm sở hữu trí tuệ khác của các Dịch vụ hoặc của Nền tảng (v) khởi động một chương trình hoặc tập lệnh tự động, bao gồm nhưng không giới hạn, nhện điện tử (web spiders), trình thu thập điện tử (web crawler), robot điện tử (web robots), kiến điện tử (web ants), trình tạo chỉ mục điện tử (web indexers), chương trình tự động (bots), virus hoặc sâu điện tử (worms), hoặc bất kỳ chương trình nào mà có thể đưa ra nhiều yêu cầu đối với máy chủ mỗi giây, làm chậm hoặc cản trở quá mức hoạt động và/hoặc hiệu suất của các Dịch vụ của Nền tảng.

 

3.  Các Dịch vụ

(a) Chúng tôi đưa ra một nền tảng công nghệ nhằm cung cấp thông tin và phương tiện để bạn có được các dịch vụ từ Bên Tham gia Cung cấp thông qua việc sử dụng Nền tảng. Nền tảng cho phép bạn gửi một yêu cầu dịch vụ (cùng với các thông tin liên quan đến yêu cầu đó) đến Bên Tham gia Cung cấp và mỗi Bên Tham gia Cung cấp liên quan có toàn quyền quyết định việc chấp nhận hoặc từ chối từng yêu cầu đó. Nếu một Bên Tham gia Cung cấp chấp nhận yêu cầu, Nền
tảng sẽ thông báo cho bạn và cung cấp cho bạn các thông tin về Bên Tham gia Cung cấp đó như tên, số điện thoại, chỉ số đánh giá, thông tin về phương tiện được đăng ký (tùy từng trường hợp áp dụng).

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi chỉ đóng vai trò là một bên trung gian giữa bạn và các Bên Tham gia Cung cấp và chúng tôi không phải là đại lý của bạn hay của các Bên Tham gia Cung cấp. Chúng tôi không phải là một đơn vị vận tải và không cung cấp các dịch vụ vận tải. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi, sơ suất, xử sự, hành động hoặc sự không hành động của các Bên Tham gia Cung cấp cho các dịch vụ mà bạn có thể sử dụng (thông qua Nền tảng hoặc theo cách khác). Mọi giao dịch cung ứng dịch vụ được thiết lập giữa bạn và các Bên Tham gia Cung cấp và không phải là giao dịch với chúng tôi.

(b)  Ngoài việc cung cấp các dịch vụ nhằm sắp xếp việc thanh toán theo quy định tại Điều 5, chúng tôi chưa từng và sẽ không phải là một bên trong bất kỳ thỏa thuận nào (nếu có thể có/nếu có) được thiết lập giữa bạn và bất kỳ (các) Bên Tham gia Cung cấp nào. Nếu có bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến các dịch vụ được cung cấp, tranh chấp đó phải được giải quyết trực tiếp bởi bạn và các Bên Tham gia Cung cấp liên quan. 

(c)  Bạn phải bảo vệ và bảo mật thông tin, và không được tiết lộ đến bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ tên người dùng và mật khẩu mà chúng tôi có thể cung cấp cho bạn liên quan đến việc truy cập Nền tảng và/hoặc các Dịch vụ.

(d)  Chúng tôi giả định rằng người sử dụng thiết bị di động, tên đăng nhập và mật khẩu của bạn là chính bản thân bạn hoặc một người được bạn ủy quyền.

4.  Viêc sử dụng Nền tảng và các Dịch vụ của bạn

(a)  Việc sử dụng và truy cập vào Nền tảng và các Dịch vụ của bạn là có điều kiện sau khi bạn đã đăng ký là người dùng của Nền tảng và đã được chúng tôi cung cấp một tài khoản.

(b)  Khi áp dụng, việc sử dụng và truy cập vào Nền tảng và các Dịch vụ của bạn cũng dựa trên cơ sở có điều kiện sau khi bạn đã chuyển đủ số tiền đặt cọc được yêu cầu (Đặt cọc) vào tài khoản liên quan của bạn theo yêu cầu của chúng tôi tùy từng thời điểm. Chúng tôi có quyền yêu cầu thêm một khoản Đặt Cọc bổ sung tùy từng thời điểm trước khi bạn có thể tiếp tục sử dụng và truy cập vào Nền tảng và các Dịch vụ. Tùy từng thời điểm, bạn có thể đặt cọc tiền bằng cách thanh toán vào tài khoản ngân hàng được chỉ định của chúng tôi hoặc của đơn vị được chúng tôi ủy thác hoặc bằng các phương thức khác đã được chúng tôi phê duyệt tùy từng thời điểm và cung cấp bằng chứng về các khoản thanh toán tương ứng cho chúng tôi. Chúng tôi bảo lưu quyền thu các khoản phí quản lý khi có yêu cầu hỗ trợ xác nhận và/hoặc xác minh bằng chứng cho các khoản thanh toán tương ứng và/hoặc các dịch vụ hỗ trợ khác (bao gồm việc tạm đóng hoặc chấm dứt tài khoản liên quan của bạn do bạn đã vi phạm bất kỳ Điều khoản nào trong Các Điều khoản và Điều kiện này hoặc theo ý kiến của chúng tôi bạn đã sử dụng không chính xác và/hoặc không đúng mục đích Nền tảng và/hoặc các Dịch vụ). Chi tiết về các khoản phí quản lý của chúng tôi có
thể được xem trên Trang điện tử của chúng tôi và/hoặc Nền tảng tùy từng thời điểm. Để tránh nhầm lẫn, bất kỳ khoản tiền nào được chuyển dưới dạng một khoản Đặt cọc đều không chịu lãi suất, không thể chuyển nhượng và mục đích sử dụng duy nhất của khoản Đặt cọc là cho các Dịch vụ trong bất kỳ trường hợp nào. Sau khi chấm dứt tài khoản tương ứng của bạn, bất kỳ khoản tiền nào được gửi dưới dạng khoản Đặt cọc (trừ khi khoản Đặt cọc được sử dụng nhằm giải quyết bất kỳ và toàn bộ chi phí phải trả và/hoặc chưa thanh toán, các chi phí quản lý (nếu có) và/hoặc các khoản thu hàng tháng (cùng với các khoản lãi tưng ứng cho thanh toán chậm và/hoặc vi phạm nghĩa vụ thanh toán (nếu có))) sẽ được hoàn trả lại cho bạn.

(c)  Bạn đồng ý:

(i)  cung cấp mọi thông tin mà chúng tôi có thể yêu cầu cho việc đăng ký tài khoản trên Nền tảng;

(ii)  cung cấp cho chúng tôi bất kỳ bằng chứng xác minh nào mà chúng tôi có thể yêu cầu một cách hợp lý;

(iii)  giải quyết mọi khoản phí phải thu hoặc phải trả theo các đơn đặt hàng đã hoàn tất và/hoặc các khoản thanh toán mà chúng tôi yêu cầu;

(iv)  xử sự một cách tôn trọng với các Bên Tham gia Cung cấp đã được giới thiệu đến bạn thông qua Nền tảng và không gây ra thiệt hại cho phương tiện của họ hoặc tham gia vào bất kỳ hành động hoặc hoạt động bất hợp pháp, đe dọa, quấy rối hoặc lạm dụng nào trong quá trình sử dụng phương tiện của họ và/hoặc các Dịch vụ;

(v)  xử sự với các thành viên trong đội ngũ nhân viên của chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ ai thuộc bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi) với thái độ lịch sự và không được thực hiện hành vi đe dọa, quấy rối hoặc lạm dụng đối với nhân viên của chúng tôi trong mọi trường hợp;

(vi)  rằng bạn sẽ không sử dụng Nền tảng và/hoặc các Dịch vụ để truy cập hoặc cố gắng truy cập vào các tài khoản của các Khách hàng khác hoặc để xâm nhập hoặc cố gắng xâm nhập bất kỳ biện pháp bảo vệ nào; hoặc để quảng cáo hoặc khuyến mại các sản phẩm và/hoặc các dịch vụ của bên thứ ba hay của chính bạn;

(vii)  bảo đảm rằng mọi thông tin và chi tiết do bạn cung cấp cho chúng tôi (bao gồm thông qua Nền tảng hoặc theo cách khác tương tự) là đúng, chính xác, đầy đủ và được cập nhật kịp thời trên mọi khía cạnh và tại mọi thời điểm;

(viii)  rằng bạn sẽ không sử dụng Nền tảng và/hoặc các Dịch vụ: (i) cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào, bao gồm nhưng không giới hạn, việc sử dụng Nền tảng và/hoặc các Dịch vụ cho việc giao hàng và/hoặc đưa đón hành khách trái với các quy định của Pháp luật Liên quan; và (ii) bằng bất kỳ hình thức nào làm gián đoạn, gây thiệt hại, tổn thất hoặc khiến cho Nền tảng hoặc các Dịch vụ trở nên kém hiệu quả;

(ix)  tuân thủ tất cả quy định của Pháp luật Liên quan trong quá trình sử dụng Nền tảng và/hoặc các Dịch vụ;

(x)  rằng bạn sẽ không sử dụng Nền tảng và/hoặc các Dịch vụ để mang lại bất kỳ sự rắc rối, quấy rầy hoặc đem lại bất kỳ sự bất tiện;

(xi)  không làm bất kỳ hành vi nào mà chúng tôi một cách hợp lý cho rằng sẽ ảnh hưởng hoặc có khả năng gây tổn hại đến danh tiếng của chúng tôi;

(xii)  bồi thường và bảo vệ một cách toàn diện cho chúng tôi khỏi mọi khiếu nại hoặc kiện tụng pháp lý nào do bất kỳ người nào đưa ra chống lại chúng tôi mà các khiếu nại hoặc kiện tụng pháp lý này là kết quả của việc bạn vi phạm các Điều khoản này và/hoặc Pháp luật Liên quan, bất kể có được trích dẫn tại đây hay không.

(d)  Chúng tôi bảo lưu quyền tạm ngưng, hạn chế hoặc chấm dứt quyền truy cập của bạn vào Nền tảng và/hoặc các Dịch vụ vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách thông báo trước cho bạn mà không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào nếu (i) chúng tôi có cơ sở hợp lý để cho rằng bạn đã vi phạm các Điều Khoản này hoặc theo ý kiến của chúng tôi bạn đã sử dụng sai mục đích của Nền tảng hoặc các Dịch vụ hoặc bằng cách thức khác lạm dụng Nền tảng hoặc các Dịch vụ; và/hoặc (ii) bạn không thanh toán tất cả các khoản phí và/hoặc các khoản thanh toán. Điều này sẽ không giới hạn quyền của chúng tôi trong việc thực hiện các hành động khác chống lại bạn mà chúng tôi cảm thấy phù hợp để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi hoặc của bất kỳ người nào khác.

5.  Các Chi phí và Phương thức Thanh toán

(a)  Nền tảng thường được sử dụng miễn phí. Chi tiết liên quan đến phí sử dụng dịch vụ được cung cấp bởi các Bên Tham gia Cung cấp, trừ trường hợp khác đã được thống nhất với chúng tôi bằng văn bản, vui lòng tham chiếu đến các hướng dẫn tính phí gần nhất được đăng tải trên Trang điện tử của chúng tôi và/hoặc Nền tảng, các hướng dẫn tính phí này có thể được chúng tôi sửa đổi và cập nhật tùy theo quyết định của chúng tôi tại từng thời điểm mà không cần thông báo trước. Trừ
khi theo cách khác được chúng tôi đồng ý bằng văn bản, bất kỳ khoản thanh toán nào được chi trả theo Điều 5 là khoản thanh toán không được hoàn lại.

(b)  Thanh toán bằng tiền mặt: Bạn hiểu và đồng ý rằng bất kỳ và toàn bộ các khoản phí phải thu hoặc phải trả theo các đơn đặt hàng đã hoàn tất phải được giải quyết trực tiếp giữa bạn và các Bên Tham gia Cung cấp. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh liên quan đến việc thanh toán các khoản phí, tranh chấp đó phải được giải quyết trực tiếp với Bên Tham gia Cung cấp có liên quan; và

(c)  Thanh toán không bằng tiền mặt:

(i)  Bạn hiểu và đồng ý rằng bất kỳ và toàn bộ các khoản phí phải thu hoặc phải trả theo các đơn đặt hàng đã hoàn tất có thể được thực hiện thông qua chúng tôi (và không được thực hiện trực tiếp giữa bạn và các Bên Tham gia Cung cấp)) bằng hình thức thanh toán bằng thẻ tín dụng hoặc các hình thức thanh toán không bằng tiền mặt khác đã được chúng tôi phê duyệt tùy từng thời điểm. Bạn ủy quyền và chỉ định, không hủy ngang, cho chúng tôi là đơn bị thay mặt bạn thanh toán các khoản phí đó cho các Bên Tham gia Cung cấp; và

(ii)  Khi áp dụng, bất kỳ và toàn bộ các khoản phí phải thu hoặc phải trả theo các đơn đặt hàng đã hoàn tất có thể được thực hiện thông qua việc khấu trừ điểm tín dụng tương ứng (“Điểm Tín dụng Khách hàng”) từ tài khoản ví điện tử (“Tài khoản”). Khi áp dụng, cách thức khấu trừ và số Điểm Tín dụng Khách hàng bị khấu trừ và các chi phí quản lý có liên quan (nếu có) sẽ được cập nhật trên Nền tảng của chúng tôi và sẽ có hiệu lực ngay sau khi được công bố. Việc bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Nền tảng sau khi có các thông báo đó sẽ được xem là bạn đã đồng ý với số Điểm Tín dụng Khách Hàng bị khấu trừ và các chi phí quản lý (nếu có), được sửa đổi theo toàn quyền quyết định của chúng tôi tùy từng thời điểm. Bạn có thể mua, nạp thêm, trao đổi hoặc hoán đổi Điểm Tín dụng Khách hàng bằng bất kỳ phương thức nào theo hướng dẫn của chúng tôi tùy từng thời điểm. Để tránh hiểu nhầm, (i) Điểm Tín dụng Khách Hàng không thể được chuyển nhượng và mục đích duy nhất của Điểm Tín dụng Khách hàng là nhằm yêu cầu sử dụng các dịch vụ được cung cấp bởi các Bên Tham gia Cung cấp; (ii) bất kỳ khoản tiền nào được sử dụng để mua Điểm Tín dụng Khách hàng sẽ không được hoàn lại trong mọi trường hợp; và (iii) trừ khi bị cấm rõ ràng bởi Pháp luật Liên quan, Điểm Tín dụng Khách hàng sẽ hết hạn theo thời hạn được công bố trên Nền tảng của chúng tôi kể từ ngày bạn mua, nạp thêm, trao đổi, hoặc hoán đổi Điểm Tín dụng Khách hàng.

(d) Chậm thanh toán: Khi áp dụng, chúng tôi có thể cho phép việc thanh toán bất kỳ hoặc toàn bộ các chi phí phải thu hoặc phải trả theo các đơn hàng đã hoàn tất trong một thời hạn nhất định (theo toàn quyền quyết định của chúng tôi tại từng thời điểm). Chúng tôi sẽ xuất các hóa đơn cho bạn dựa vào khoản chi phí cộng dồn phải trả liên quan đến bất kỳ dịch vụ nào mà bạn được cung cấp bởi các Bên Tham gia Cung cấp thông qua Nền tảng trong khoảng thời gian có liên quan cùng với các khoản hoa hồng và/hoặc các chi phí quản lý (nếu có). Bạn hiểu và đồng ý sẽ thanh toán toàn bộ các khoản chi phí có liên quan không trễ hơn ngày thanh toán cuối cùng cụ thể được chỉ định trong các hóa đơn của chúng tôi. Bạn cũng hiểu và đồng ý rằng trong trường hợp thanh toán chậm hoặc thanh toán không đúng các hóa đơn, chúng tôi có quyền: (i) thu lãi và thu lại các khoản phí phát sinh liên quan đến việc chậm thanh toán hoặc thanh toán không đúng các hóa đơn; và (ii) chấm dứt hoặc tạm đóng tài khoản liên quan của bạn.

(e)  Để tránh hiểu nhầm, nếu kênh thanh toán không dùng tiền mặt cụ thể của bạn bị gián đoạn hoặc theo cách khác, không khả dụng vào thời điểm thanh toán, bạn hiểu và đồng ý rằng bạn phải thanh toán bằng tiền mặt cho các đơn hàng có liên quan đã hoàn tất khi đó ngay cho các Nhà Tham gia Cung cấp.

 

6.  Khuyến mại

Tùy từng thời điểm, chúng tôi sẽ đưa ra các khuyến mại trên Nền tảng. Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, tạm ngưng, thu hồi hoặc chấm dứt, một phần hoặc toàn bộ, bất kỳ và tất cả khuyến mại mà không phải thông báo trước và tùy theo quyết định toàn quyền của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục sử dụng các Dịch vụ theo các khuyến mại gần nhất, bất kể có được bạn xem xét hay không, sẽ được xem như bạn đã chấp thuận và đồng ý với các khuyến mại đó. Bạn hiểu rằng các khuyến mại của chúng tôi được tính toán và đề xuất bằng các thiết bị kỹ thuật và bởi đội ngũ nhân viên có chuyên môn của chúng tôi dựa trên mức giá cả cạnh tranh hợp lý trên thị trường tuân theo quy định của Pháp luật Liên quan. Việc đưa ra các khuyến mại của chúng tôi nhằm mục đích đáp ứng tốt hơn nhu cầu của bạn và Bên Tham
gia Cung cấp tốt hơn. Để tránh nhầm lẫn, bạn đồng ý rằng các khuyến mại được đưa ra bởi chúng tôi sẽ không phản ánh hoặc theo một cách nào đó được xem như chúng tôi đã trực tiếp can thiệp, gây ảnh hưởng, thu xếp hoặc theo cách khác kiểm soát bất kỳ giao dịch nào được xác lập giữa bạn và Bên Tham gia Cung cấp thông qua Nền tảng. Nếu bạn không đồng ý với các quảng cáo được đề xuất, vui
lòng không yêu cầu Dịch vụ thông qua Nền tảng theo các khuyến mại được đề xuất bởi chúng tôi tại thời điểm đó hoặc bạn có thể ngừng sử dụng Nền tảng.

 

7.  Các liên kết và Quảng cáo

Nền tảng có thể bao gồm các Quảng cáo và các liên kết đến trang điện tử và các kênh thanh toán của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho các nội dung và tính chính xác của bất kỳ Quảng cáo nào. Liên kết đến trang điện tử và kênh thanh toán của bên thứ ba nào được cung cấp chỉ nhằm thuận tiện cho bạn và trong mọi trường hợp không phải là sự chứng nhận của chúng tôi về nội dung của các trang điện tử và kênh thanh toán của bên thứ ba đó dưới bất kỳ hình thức nào. Nếu bạn truy cập vào bất kỳ trang điện tử, kênh thanh toán hoặc Quảng cáo của bên thứ ba được liên kết, bạn hoàn toàn tự chịu rủi ro. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ giao dịch nào phát sinh giữa bạn và bất kỳ bên quảng cáo hoặc bên điều hành trang điện tử và/hoặc kênh thanh toán của bên thứ ba nào. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm, dù trực tiếp hay gián tiếp, cho bất kỳ thiệt hại, tổn thất hoặc khiếu nại khác phát sinh hoặc có thể bị phát sinh bởi hoặc liên quan đến việc truy cập, sử dụng dựa trên sự tin tưởng bất kỳ nội dung có sẵn nào hoặc thông qua bất kỳ địa chỉ hoặc nguồn dẫn nào khác.

 

8.  Bồi thường

Bằng việc chấp nhận các Điều khoản và sử dụng Nền tảng và/hoặc các Dịch vụ, bạn đồng ý rằng bạn sẽ bảo vệ, miễn trừ và giữ chúng tôi, các bên liên quan, bên cấp phép của chúng tôi và những người quản lý, giám đốc, những người dùng khác, nhân viên, bên tư vấn và đại lý của chúng tôi và của bên liên quan, bên cấp phép tương ứng của chúng tôi khỏi bất kỳ và mọi khiếu nại, chi phí, thiệt hại, tổn thất, trách nhiệm và phí tổn (bao gồm phí và chi phí pháp lý) phát sinh từ hoặc liên quan đến: (a) việc bạn vi phạm bất kỳ quy định nào tại các Điều khoản này hoặc tại bất kỳ Pháp luật Liên Quan, dù có được trích dẫn hay không tại các Điều khoản này; (b) việc bạn vi phạm bất kỳ quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm các Bên Tham gia Cung cấp được sắp xếp thông qua Nền tảng; hoặc (c) việc bạn sử dụng hoặc sử dụng không đúng Nền tảng và/hoặc các Dịch vụ.

 

9.  Miễn trừ trách nhiệm

(a)  Nền tảng được cung cấp đến bạn trên cơ sở “sẵn có”. Chúng tôi không bảo đảm rằng Nền tảng có thể tương thích với máy tính hoặc thiết bị di động của bạn hoặc (nội dung của) Nền tảng và Trang điện tử của chúng tôi không có lỗi, sai sót, phần mềm độc hại, virus hoặc Nền tảng và trang điện tử của chúng tôi là đúng, được cập nhật đầy đủ và chính xác.

(b)  Chúng tôi không bảo đảm và không đồng ý chịu trách nhiệm đối với tính sẵn có của các Dịch vụ, tính sẵn có của các dịch vụ vận tải và lô-gi-stíc từ Bên Tham gia Cung cấp thông qua việc sử dụng các Dịch vụ, tính chính xác của thông tin hoặc dữ liệu được cung cấp như một phần của Dịch vụ hoặc chất lượng, sự phù hợp và kịp thời của dịch vụ của Bên Tham gia Cung cấp.

(c)  Bất kỳ thời gian đưa đón hoặc thời gian của hành trình nào được đưa ra chỉ mang tính ước lượng khả thi nhất và chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu thời gian đưa đón hoặc thời gian của hành trình vượt quá khoảng thời gian ước tính đã đưa ra hoặc theo cách khác nằm ngoài kỳ vọng của bạn do bất kỳ lý do nào và chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm với bạn về thời gian đưa đón bạn và/hoặc hàng hóa được vận chuyển bởi Bên Tham gia Cung cấp đến hoặc không đến được địa điểm cần chuyển đến.

(d)  Các phương tiện hoặc thiết bị di động của Bên Tham gia Cung cấp đăng ký với Nền tảng có thể được cài đặt định vị GPS và/hoặc các phần mềm hoặc công nghệ theo dõi vị trí khác. Các phương tiện hoặc thiết bị di động trên được định vị qua GPS hoặc các công nghệ theo dõi khác chỉ nhằm tạo điều kiện thuận lợi và cải thiện việc lên kế hoạch tuyến đường di chuyển. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng tính năng theo dõi vị trí có thể xảy ra lỗi và các thông tin được cung cấp bởi tính năng này có thể không chính xác. Ban sẽ tự chịu rủi ro khi sử dụng tính năng theo dõi vị trí và chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc có nghĩa vụ nào liên quan đến bất kỳ việc sử dụng và/hoặc tin tưởng vào thông tin theo dõi vị trí của bạn.

(e)  Bạn có trách nhiệm bảo đảm các hàng hóa có giá trị, đặc biệt hoặc bất kỳ hàng hóa nào khác của bạn đã được mua bảo hiểm phù hợp. Trong trường hợp tài sản bị mất trong phương tiện của Bên Tham gia Cung cấp trong suốt hành trình, chúng tôi sẽ sử dụng các nỗ lực hợp lý để trao đổi với Bên Tham gia Cung cấp có liên quan để định vị ra các tài sản đó. Trừ trường hợp chúng tôi có thỏa thuận khác bằng văn bản, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ nào liên quan đến tổn thất, thiệt hại của bất kỳ hàng hóa nói trên trong mọi trường hợp.

(f)  Chúng tôi không đảm bảo và không chịu trách nhiệm đối với hàng hóa được chuyển giao và/hoặc vận chuyển thông qua việc sử dụng Nền tảng. Bất kỳ khiếu nại nào phát sinh do tài sản bị thiệt hại sẽ được giải quyết bởi và giữa Bên Tham gia Cung cấp và Khách hàng liên quan trừ khi chúng tôi có thỏa thuận đồng ý khác bằng văn bản.

(g)  Bạn có trách nhiệm bảo đảm việc sử dụng Nền tảng và/hoặc các Dịch vụ của bạn tuân thủ theo Pháp luật Liên quan. Bất kỳ việc sử dụng Nền tảng và/hoặc các Dịch vụ nào không tuân thủ Pháp luật Liên quan sẽ không được xem là được ủy quyền, chấp thuận, cho phép, giải thích, khai thác hoặc theo cách khác xác thực bởi chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với mọi vấn đề phát sinh hoặc liên quan đến việc sử dụng Nền tảng và/hoặc các Dịch vụ của bạn không tuân thủ
Pháp luật Liên quan.

(h)  Bạn sẽ tự chịu rủi ro khi sử dụng Nền tảng và/hoặc các Dịch vụ. Trong giới hạn cho phép theo quy định pháp luật hiện hành và trừ khi có thỏa thuận đồng ý khác bằng văn bản từ chúng tôi, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Nền tảng và/hoặc các Dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn đối với bất kỳ thiệt hại nào trực tiếp, gián tiếp hoặc ngẫu nhiên hoặc bất kỳ tổn thất lợi nhuận hoặc thiệt hại đối với máy tính hoặc thiết bị di động của bạn). Không ảnh hưởng đến những vấn đề đã đề cập trên và trong chừng mực được pháp luật cho phép, tất cả nghĩa vụ của chúng tôi sẽ không vượt quá Mức chịu Trách nhiệm Tối đa hoặc tổng số tiền mà chúng tôi có thể đền bù theo chính sách bảo hiểm được duy trì bởi chúng tôi (nếu có).

 

10. Sửa đổi các Điều khoản và các Dịch vụ

Chúng tôi có thể, theo toàn quyền quyết định của mình, tùy từng thời điểm thay đổi hoặc theo cách thức khác điều chỉnh hoặc thay thế bất kỳ các Điều khoản mà chúng tôi cho là phù hợp, hoặc thay đổi, tạm ngưng hoặc ngừng cung cấp Nền tảng và/hoặc các Dịch vụ (bao gồm nhưng không giới hạn đối với tính sẵn có của bất kỳ tính năng hoặc nội dung) bằng cách gửi cho bạn thông báo thông qua Nền tảng hoặc bằng cách đăng thông báo trên Trang điện tử của chúng tôi, mà các thông báo đó sẽ có hiệu lực và ràng buộc bạn ngay khi có thông báo hoặc đăng tải. Chúng tôi cũng có thể áp đặt các giới hạn đối với một số tính năng và dịch vụ nhất định hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn vào một phần hoặc toàn bộ các Dịch vụ mà không phải thông báo hoặc thực hiện nghĩa vụ nào. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn phải có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra các Điều khoản cũng như các Điều khoản áp dụng tại bất kỳ khu vực nào mà bạn sử dụng Dịch vụ nếu khu vực đó khác với khu vực nơi bạn đăng ký Nền tảng (“Khu vực Thay thế”), khi đó việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi có các thay đổi đó, dù có được xem xét bởi bạn hay không, sẽ được xem là bạn chấp nhận và đồng ý với các thay đổi đó. Bạn cũng đồng ý rằng việc sử dụng các Dịch vụ tại Khu vực Thay thế sẽ bị ràng buộc bởi các Điều khoản ưu tiên áp dụng cho Khu vực Thay thế.

 

11.  Dữ liệu cá nhân và bảo mật

Việc thu thập, sử dụng, lưu trữ, xử lý và chuyển dữ liệu cá nhân của bạn thường phụ thuộc vào Chính sách Quyền riêng tư, mà phiên bản mới nhất được đăng tải trên Trang điện tử của chúng tôi. Chúng tôi có quyền quyết định việc sửa đổi và cập nhật Chính sách Quyền riêng tư tại từng thời điểm khi xét thấy phù hợp, và bằng cách tham chiếu tại điều này, các Chính sách Quyền riêng tư được xem là một phần của các Điều khoản này. Bạn thừa nhận và đồng ý rằng bạn có trách nhiệm kiểm tra thường xuyên Chính sách Quyền riêng tư cũng như chính sách quyền riêng tư áp dụng cho “Khu vực Thay thế” khi mà việc tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi có thay đổi, dù có được xem xét bởi bạn hay không sẽ được xem như bạn đã chấp thuận với các thay đổi đó. Bạn cũng đồng ý rằng việc sử dụng các Dịch vụ tại Khu vực Thay thế sẽ bị ràng buộc bởi các Điều khoản ưu tiên áp dụng cho Khu vực Thay thế.

 

12.  Các quy định khác

(a)  Chuyển giao. Bạn không thể chuyển giao hoặc chuyển nhượng bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào của bạn theo các Điều khoản này cho bất kỳ ai nếu không có chấp thuận trước bằng văn bản từ chúng tôi. Chúng tôi có quyền chuyển giao và chuyển nhượng bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào của chúng tôi theo các Điều khoản này cho bất kỳ bên nào và thông báo cho bạn về việc chuyển giao hoặc chuyển nhượng đó. Chúng tôi cam đoan rằng các quyền của bạn theo các Điều khoản này
sẽ được duy trì bởi bên nhận chuyển giao. Bạn có quyền đơn phương chấm dứt việc sử dụng Nền tảng nếu bạn không đồng ý với việc chuyển giao đó. Bằng việc tiếp tục sử dụng Nền tảng,  bạn sẽ được xem là đồng ý với việc chuyển giao đó.

(b)  Các thông báo. Chúng tôi có thể gửi thông báo bằng hình thức đăng tải chung trên Nền tảng, hoặc bằng thư điện tử đến địa chỉ thư điện tử của bạn theo thông tin mà chúng tôi lưu trữ, hoặc bằng việc trao đổi bằng văn bản được gửi bằng thư điện tín đến địa chỉ của bạn theo thông tin mà chúng tôi lưu trữ.

(c)  Tính riêng rẽ. Nếu bất kỳ quy định nào của các Điều khoản này bị vô hiệu, không hợp pháp hoặc không thể thi hành được trên bất kỳ khía cạnh nào theo quy định của luật áp dụng, thì hiệu lực, tính hợp pháp và việc thi hành của các quy định còn lại sẽ không bị ảnh hưởng dưới bất kỳ hình thức nào bởi các quy định bị vô hiệu, không hợp pháp hoặc không thể thi hành nói trên và sẽ được tiếp tục áp dụng.

(d) Ngôn ngữ. Ngôn ngữ gốc của các Điều khoản này là bằng tiếng Anh. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa bản tiếng Anh và bất kỳ bản dịch sang ngôn ngữ nước ngoài nào khác, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên áp dụng.

 

13. Thỏa thuận bằng văn bản sẽ thay thế các Điều khoản này

Các Điều khoản này chủ yếu được áp dụng cho việc sử dụng Nền tảng và/hoặc các Dịch vụ của bạn. Tuy nhiên, trong trường hợp chúng tôi có giao kết một thỏa thuận bằng văn bản hoặc trong trường hợp chúng tôi đồng ý một số nội dung bằng văn bản với bạn, thì trong trường hợp có mâu thuẫn, các điều khoản trong thỏa thuận bằng văn bản hoặc theo cách thức khác đồng ý bằng văn bản đó sẽ được ưu
tiên áp dụng để giải quyết mâu thuẫn này.

 

14. Luật điều chỉnh

Các Điều khoản này được điều chỉnh và giải thích phù hợp với pháp luật Khu vực.


 

Các Phụ lục

 

E.  CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ TẠI KHU VỰC – VIỆT NAM

1.  Các định nghĩa

Công ty Liên kết Điều hành Nội địa”có nghĩa là Công ty TNHH Logistics Techhub; và

Trang điện tử” có nghĩa là www.gogox.com/vn.

2.  Các dịch Vụ mua hộ

Bạn thừa nhận và đồng ý:

(a)  ủy quyền cho các Bên Tham gia Cung cấp của chúng tôi hành động đại diện cho bạn, bao gồm nhưng không giới hạn, việc mua và thanh toán cũng như vận chuyển các Sản phẩm cho bạn theo Đơn hàng Mua hộ;

(b)  cam đoan rằng không có Sản phẩm nào thuộc danh mục các sản phẩm bị cấm dưới đây:

(i)  thuốc nổ;

(ii) các chất độc;

(iii)  chất gây nghiện, chất kích thích;

(iv)  hóa chất nông nghiệp, thuốc trừ sâu;

(v)  vũ khí hoặc các bộ phận của vũ khí;

(vi)  sản vật văn hóa ý nghĩa, tác phẩm nghệ thuật quan trọng; hoặc

(vii)  tất cả các sản phẩm, hàng hóa hoặc nguyên liệu bị hạn chế hoặc bị cấm mua, bán, vận chuyển hoặc lưu thông theo quy định của Pháp luật Liên quan.

(c)  đảm bảo rằng tổng giá trị của một Đơn hàng Mua hộ không được vượt quá Giới hạn Đơn hàng Mua hộ;

(d)  bất kỳ việc mua bán theo Đơn hàng Mua hộ nào là một giao dịch giữa bạn và các bên bán hàng liên quan; chúng tôi không cam đoan, bảo đảm hay cam kết về chất lượng hoặc tính phù hợp của Sản phẩm;

(e)  bất kỳ giao dịch cung cấp dịch vụ mua hộ nào là giao dịch giữa bạn và các Bên Tham gia Cung cấp và không phải là giao dịch với chúng tôi; chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành vi, sơ suất, xử sự, hành động hoặc không hành động của các Bên Tham gia Cung cấp;

(f)  đảm bảo rằng các Sản phẩm có sẵn để mua tại các nhà cung cấp liên quan; và

(g)  thanh toán bất kỳ và toàn bộ các khoản phí phải thu hoặc phải trả của bạn (i) theo Đơn Hàng Mua Hộ; hoặc (ii) trong trường hợp Đơn hàng Mua hộ không đầy đủ do bất kỳ lý do nào ngoại trừ do hành động và/hoặc không hành động bởi chúng tôi và/hoặc các Bên Tham gia Cung cấp theo toàn quyền quyết định của chúng tôi.

Các Sản phẩm” có nghĩa là các sản phẩm được mua theo Đơn hàng Mua hộ.

Đơn hàng Mua hộ” có nghĩa là một yêu cầu cung cấp dịch vụ mua hộ của bạn thông qua Nền tảng.

Giới hạn Đơn hàng Mua hộ” có nghĩa là bất kỳ khoản tiền nào vượt quá 3.000.000 VND, mục đích của giới hạn này là nhằm tăng cường sự an toàn trong suốt quá trình các Bên Tham gia Cung cấp cung cấp dịch vụ cho Khách hàng.

3.  Giải quyết tranh chấp

Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp hoặc vấn đề nào phát sinh từ các Điều khoản này, cả bạn và chúng tôi đều đồng ý đệ trình lên cơ quan tài phán duy nhất là Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, bên cạnh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam theo các Quy tắc Trọng tài của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam đang có hiệu lực, và bằng cách tham chiếu tại điều này, các quy tắc đó được xem là một phần của các Điều khoản này. Địa điểm trọng tài là Thành phố Hồ Chí Minh và hội đồng trọng tài bao gồm một trọng tài viên. Ngôn ngữ trọng tài là tiếng Anh. Phán quyết trọng tài sẽ là chung thẩm và có giá trị ràng buộc tất cả các bên.

Được cập nhật lần gần nhất: tháng 8 năm 2020