×

 

Chính sách Quyền riêng tư

Trừ khi được định nghĩa khác ở đây, các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong chính sách quyền riêng tư này (“Chính sách quyền riêng tư”) sẽ có cùng ý nghĩa như các thuật ngữ được định nghĩa trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.

Chính sách quyền riêng tư này giải thích cách chúng tôi thu thập, lưu giữ, xử lý, sử dụng, bảo vệ, lưu trữ, chia sẻ và chuyển giao (gọi chung là ”Quy trình” và ”Xử lý” sẽ được hiểu tương ứng) thông tin và/hoặc dữ liệu do bạn cung cấp cho chúng tôi ,bao gồm nhưng không giới hạn ở dữ liệu và thông tin cá nhân của bạn (“Dữ liệu”) khi bạn sử dụng Nền tảng. Chính sách quyền riêng tư này bao gồm cả các hoạt động “trực tuyến” (ví dụ: dịch vụ web và di động) và “ngoại tuyến” (ví dụ: thu thập Dữ liệu qua các cuộc gọi điện thoại hoặc gặp trực tiếp) do chúng tôi sở hữu, điều hành, cung cấp và/hoặc được chúng tôi cung cấp. Chính sách quyền riêng tư này đề cập cụ thể đến các nghĩa vụ của chúng tôi đối với quyền riêng tư dữ liệu cá nhân theo các Luật liên quan. Khi có thể, chúng tôi cam kết cũng áp dụng các nguyên tắc và quy trình được quy định trong các Luật liên quan cho các hoạt động của chúng tôi trên toàn cầu. Nếu các hoạt động của chúng tôi tuân theo luật về quyền riêng tư khác với luật của Khu vực, thì Chính sách quyền riêng tư này sẽ được áp dụng trong phạm vi khả thi và nhất quán với luật đó.

Vui lòng xem lại Chính sách quyền riêng tư này một cách cẩn thận để bạn hiểu các chính sách và thông lệ về quyền riêng tư của chúng tôi.

BẰNG CÁCH ĐỒNG Ý CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI DỮ LIỆU CỦA BẠN KHI ĐĂNG KÝ VÀO NỀN TẢNG, BẠN XÁC NHẬN VÀ ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN CỦA CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY VÀ CHO PHÉP CHÚNG TÔI XỬ LÝ DỮ LIỆU CỦA BẠN.

Chúng tôi yêu cầu tất cả những người sử dụng Nền tảng tự nguyện cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu (như được nêu trong phần 1 bên dưới) cho các mục đích như được nêu trong phần 2 và phần 4 bên dưới. Không sử dụng Nền tảng hoặc cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin nào của bạn nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không thể cung cấp Dịch vụ cho bạn nếu bạn không cung cấp Dữ liệu đó cho chúng tôi. Nếu bạn muốn thu hồi thỏa thuận của mình với các điều khoản của Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng cách gửi email đến Nhân viên bảo mật dữ liệu của chúng tôi theo mục 11 bên dưới hoặc thông qua bất kỳ phương tiện nào khác theo quy định của chúng tôi tùy từng thời điểm. Chính sách quyền riêng tư này là một phần không thể thiếu trong Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.

Chúng tôi có thể cập nhật hoặc thay đổi Chính sách quyền riêng tư này để phản ánh các chính sách và thông lệ quyền riêng tư mới nhất của chúng tôi khi chúng tôi cho là phù hợp theo, ngoài những điều khác, luật hiện hành có liên quan và hoàn cảnh kinh doanh thay đổi. Bất cứ khi nào thay đổi được thực hiện, chúng tôi sẽ yêu cầu sự đồng ý, phản đối hoặc không phản đối rõ ràng của bạn trên Nền tảng. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi đăng Chính sách quyền riêng tư đã sửa đổi và biểu thị đồng ý hoặc không phản đối của bạn, tùy theo điều kiện nào đến sau. Chính sách quyền riêng tư sửa đổi sau đó sẽ thay thế và chiếm ưu thế so với Chính sách quyền riêng tư ban đầu và tạo thành một phần không thể thiếu trong Điều khoản và điều kiện của chúng tôi. Sau đó, bạn sẽ bị ràng buộc bởi Chính sách quyền riêng tư đã sửa đổi đó.

Do chúng tôi sử dụng Giao diện Chương trình Ứng dụng (API) của Google Maps, nên Chính sách Bảo mật của Google, đôi khi có thể được Google sửa đổi, được kết hợp bằng cách tham khảo:  http://www.google.com/privacy.html.

 

  • Chúng tôi xử lý dữ liệu gì?

 

Chúng tôi có thể Xử lý Dữ liệu sau:

(a) tên, email, số điện thoại và/hoặc các chi tiết liên hệ khác, cũng như dữ liệu vị trí của bạn (nếu bạn không muốn cung cấp cho chúng tôi thông tin theo dõi vị trí,bạn có thể tắt GPS hoặc các chức năng theo dõi vị trí khác trên thiết bị trực tuyến của mình. Tuy nhiên, nếu các chức năng đó bị tắt, bạn không thể sử dụng một số Dịch vụ);

(b) chi tiết về thiết bị mà bạn sử dụng để truy cập Nền tảng, có thể bao gồm địa chỉ IP của bạn hoặc địa chỉ hoặc số nhận dạng thiết bị duy nhất khác;

(c) thông tin cookie như được nêu trong phần 7 bên dưới;

(d) bất kỳ thông tin nào khác do bạn cung cấp theo việc bạn sử dụng Nền tảng; (bao gồm nhưng không giới hạn việc tải lên bất kỳ hình ảnh hoặc ảnh chụp nào); và

(e) nếu bạn liên hệ với chúng tôi, một bản ghi của sự tương ứng đó.

Nếu bạn là Nhà cung cấp tham gia, chúng tôi cũng có thể Xử lý Dữ liệu sau:

(f) mọi thông tin đăng ký và/hoặc hồ sơ và thông tin báo cáo về việc bạn sử dụng Nền tảng;

(g) các chi tiết cần thiết để thu bất kỳ khoản phí nào từ bạn và/hoặc thanh toán cho bạn bất kỳ khoản phí nào có liên quan;

(h) thông tin đánh giá (nơi những người dùng khác của Nền tảng có thể đánh giá bạn với tư cách là Nhà cung cấp tham gia); và

(i) hiệu suất, hoạt động của bạn (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tải lên bất kỳ hình ảnh hoặc ảnh nào, chẳng hạn như bằng chứng giao hàng điện tử) và chi tiết tài chính.

Bạn hiểu và thừa nhận rằng Chính sách quyền riêng tư này có thể không áp dụng cho bất kỳ thông tin không mong muốn nào mà bạn cung cấp cho chúng tôi thông qua Nền tảng hoặc thông qua bất kỳ phương tiện nào khác ở một số khu vực nhất định nơi chúng tôi hoạt động. Nếu áp dụng, tất cả thông tin được cung cấp một cách tự nguyện sẽ được coi là không bí mật và chúng tôi sẽ được tự do Xử lý, sao chép, tiết lộ và phân phối thông tin đó cho người khác mà không bị giới hạn hoặc quy kết.

  1. Chúng tôi sử dụng Dữ liệu để làm gì?

Các mục đích cho việc Xử lý Dữ liệu của chúng tôi trên Nền tảng và Dịch vụ (“Mục đích”) bao gồm:

(a) để xác minh danh tính của bạn;

(b) để cung cấp Dịch vụ cho bạn, bao gồm xử lý bất kỳ đơn đặt hàng và khoản thanh toán nào;

(c) để vận hành, bảo vệ, cải thiện và tối ưu hóa tất cả các tính năng của Dịch vụ; để cải thiện và tùy chỉnh trải nghiệm người dùng và xu hướng sử dụng Nền tảng, đồng thời phát triển các dịch vụ, tính năng và chức năng mới;

(d) để thông báo cho bạn về những thay đổi đối với Nền tảng hoặc phản hồi bất kỳ thông tin liên lạc và/hoặc yêu cầu nào từ bạn;

(e) để giám sát việc sử dụng Nền tảng;

(f) để điều tra mọi sự cố được báo cáo, khiếu nại hoặc vi phạm tiềm ẩn đối với Dịch vụ;

(g) nếu áp dụng và tùy thuộc vào việc tuân thủ các Luật liên quan, để cung cấp cho bạn các tài liệu và thông điệp tiếp thị và quảng cáo theo mục 4 bên dưới;

(h) để xác định xem bạn có được hưởng các lợi ích quảng cáo bằng cách nhận và sử dụng các tài liệu tiếp thị và quảng cáo hay không;

(i) để biên soạn số liệu thống kê tổng hợp về bạn và để phân tích việc sử dụng Nền tảng và Dịch vụ;

(j) nếu áp dụng và tuân thủ các Luật liên quan, để khớp Dữ liệu với Dữ liệu khác được thu thập cho các mục đích khác và từ các nguồn khác bao gồm các bên thứ ba liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ cho bạn;

(k) để tạo điều kiện thuận lợi cho việc Xử lý Dữ liệu của chúng tôi cho các mục đích liên quan đến việc cung cấp Dịch vụ do chúng tôi cung cấp và các dịch vụ tiếp thị, sự kiện đặc biệt và/hoặc chương trình khuyến mãi của chúng tôi và/hoặc khách hàng của chúng tôi;

(l) tuân thủ các nghĩa vụ của chúng tôi theo luật và quy định hiện hành vào từng thời điểm;

(m) tiết lộ cho và/hoặc hỗ trợ các cơ quan có liên quan khi chúng tôi nghi ngờ bạn đã vi phạm, khi chúng tôi nghi ngờ có hành vi gian lận hoặc khi được yêu cầu bởi các luật liên quan hoặc lệnh của tòa án, hoặc theo yêu cầu của các cơ quan thực thi pháp luật và công cộng có liên quan; Và

(n) để thiết kế và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho bạn liên quan đến các mục đích trên.

Chúng tôi sẽ tìm kiếm sự đồng ý rõ ràng của bạn để thay đổi cách chúng tôi Xử lý Dữ liệu nếu Luật liên quan yêu cầu, nhưng nếu không, việc sử dụng Dịch vụ sau những thay đổi đó sẽ cấu thành sự chấp nhận của bạn đối với tuyên bố sửa đổi có hiệu lực sau đó.

Chúng tôi cũng bảo lưu quyền tiết lộ thông tin của bạn mà chúng tôi tin rằng, với thiện chí, là phù hợp và cần thiết để (i) đề phòng trách nhiệm pháp lý, (ii) bảo vệ chính chúng tôi hoặc những người khác khỏi hoạt động hoặc sử dụng gian lận, lạm dụng hoặc bất hợp pháp, (iii) ) điều tra và tự bảo vệ mình trước mọi khiếu nại hoặc cáo buộc của bên thứ ba, (iv) bảo vệ tính bảo mật hoặc tính toàn vẹn của Dịch vụ và mọi phương tiện hoặc thiết bị được sử dụng để cung cấp Dịch vụ, hoặc (v) bảo vệ tài sản của chúng tôi hoặc các quyền hợp pháp khác, hoặc quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác.

3.Chúng tôi có tiết lộ bất kỳ Dữ liệu nào cho bên ngoài không?

Chúng tôi thường chỉ cho phép nhân viên được ủy quyền hợp lệ của mình truy cập Dữ liệu và chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ Dữ liệu đó cho bên thứ ba trong các trường hợp sau:

(a) khi Dữ liệu được tiết lộ, cung cấp và/hoặc chuyển đến:

(i) bất kỳ nhà cung cấp bên thứ ba hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài nào đã được chúng tôi ủy quyền hợp lệ để sử dụng Dữ liệu đó và những người sẽ hỗ trợ Dịch vụ trên Nền tảng, theo nghĩa vụ bảo mật;

(ii) các đại lý của chúng tôi, những người đã được chúng tôi ủy quyền hợp lệ để sử dụng Dữ liệu đó;

(iii) bất kỳ bên nào khác liên quan đến việc bán hoặc đề xuất bán toàn bộ hoặc một phần hoạt động kinh doanh hoặc danh mục sản phẩm hoặc tài sản khác của chúng tôi;

(iv) chúng tôi, các đối tác kinh doanh của chúng tôi và/hoặc các đại lý liên quan đến tiếp thị và/hoặc tiếp thị chéo về hàng hóa hoặc dịch vụ mà bạn có thể quan tâm;

(v) bất kỳ Bên ngoài nào (như được định nghĩa bên dưới) như được nêu trong phần 4 bên dưới;

(b) cho các cơ quan tham chiếu tín dụng, cơ quan thu hồi nợ, cơ quan phát hiện và/hoặc ngăn chặn gian lận;

(c) cho bất kỳ cơ quan công quyền hoặc cơ quan thực thi pháp luật có liên quan nào, bao gồm, ví dụ, nơi chúng tôi nghi ngờ bạn đã vi phạm, nơi chúng tôi nghi ngờ có sự gian lận hoặc khi luật pháp, quy định hoặc thủ tục pháp lý hiện hành yêu cầu;

(d) để thực thi hoặc áp dụng các Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi về việc bạn sử dụng Nền tảng hoặc bất kỳ thỏa thuận nào khác mà bạn và chúng tôi là một bên, có thể áp dụng; Và

(e) khi chúng tôi cho là cần thiết, để duy trì và cải thiện Dịch vụ.

Chúng tôi sẽ không chuyển bất kỳ Dữ liệu nào đến bất kỳ nơi nào bên ngoài Hồng Kông trừ các trường hợp được Luật liên quan cho phép.

Bạn nên cẩn thận khi sử dụng bất kỳ tính năng mạng xã hội nào của Nền tảng vì những người dùng khác có thể nhìn thấy Dữ liệu bạn tiết lộ. Bạn hiểu và thừa nhận rằng chúng tôi không thể kiểm soát hành động của những người dùng khác của các tính năng mạng xã hội mà bạn có thể chọn chia sẻ Dữ liệu. Chúng tôi không giám sát việc sử dụng các tính năng như vậy trong quá trình kinh doanh thông thường mặc dù chúng tôi duy trì quyền làm như vậy theo quyết định của mình. Do đó, bạn hiểu và thừa nhận rằng chúng tôi không thể và không đảm bảo rằng Dữ liệu sẽ không bị xem xét bởi những người không được ủy quyền.

 

  • Chúng ta có xử lý bất kỳ Dữ liệu nào cho mục đích truyền thông, tiếp thị và quảng cáo không?

 

Chúng tôi dự định và đôi khi có thể gọi điện thoại cho bạn hoặc gửi thông tin trực tiếp cho bạn qua thư, fax, email hoặc bất kỳ phương tiện liên lạc nào khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng WhatsApp) dựa trên Dữ liệu để cung cấp hoặc quảng cáo về sự sẵn có của hàng hóa, cơ sở vật chất hoặc dịch vụ hoặc để kêu gọi quyên góp hoặc đóng góp cho các mục đích từ thiện, văn hóa, từ thiện, giải trí, chính trị hoặc các mục đích khác (“Tiếp thị trực tiếp”).

Đặc biệt, các loại dịch vụ, sản phẩm và đối tượng sau đây được dự định và có thể được tiếp thị:

(a) các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến vận tải, hậu cần và ô tô;

(b) các sự kiện đặc biệt do chúng tôi tổ chức cho bạn và những người dùng khác của Nền tảng, bao gồm nhưng không giới hạn ở các cuộc thi và các cuộc tụ họp xã hội;

(c) các chương trình phần thưởng, lòng trung thành hoặc đặc quyền liên quan đến Dịch vụ và các sản phẩm liên quan;

(d) các ưu đãi đặc biệt liên quan đến Dịch vụ và các sản phẩm liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở phiếu giảm giá, giảm giá, ưu đãi mua hàng và các chiến dịch khuyến mại; 

(e) các sản phẩm và dịch vụ do chúng tôi cung cấp, các đối tác kinh doanh và đại lý của chúng tôi cung cấp mà bạn có thể quan tâm;

(f) các sản phẩm và dịch vụ do chúng tôi cung cấp và các nhà quảng cáo của chúng tôi cung cấp (có thể tìm thấy tên của chúng trong các quảng cáo và/hoặc tài liệu quảng cáo hoặc tiếp thị có liên quan cho các sản phẩm và dịch vụ có liên quan, tùy từng trường hợp); và

(g) quyên góp và đóng góp cho các mục đích từ thiện và/hoặc phi lợi nhuận.

Các sản phẩm, dịch vụ và đối tượng trên có thể được cung cấp hoặc chào mời bởi chúng tôi, các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba cung cấp các dịch vụ, sản phẩm và đối tượng trên và các tổ chức từ thiện và/hoặc phi lợi nhuận (“Bên ngoài”). Chúng tôi dự định và có thể cung cấp Dữ liệu cho các Bên ngoài để họ sử dụng trong việc tiếp thị các dịch vụ, sản phẩm và chủ đề trên của họ.

Chúng tôi không được sử dụng Dữ liệu trong Tiếp thị trực tiếp hoặc cung cấp Dữ liệu cho các Bên bên ngoài để họ sử dụng trong Tiếp thị trực tiếp trừ khi chúng tôi đã nhận được sự đồng ý của bạn đối với mục đích sử dụng đó. Sau khi đăng ký Nền tảng, bạn sẽ được chuyển hướng đến một trang nơi bạn sẽ được yêu cầu bày tỏ sự đồng ý, phản đối hoặc không phản đối đối với tất cả hoặc một phần mục đích sử dụng Dữ liệu của chúng tôi trong Tiếp thị trực tiếp và việc cung cấp Dữ liệu theo dự định của chúng tôi cho Bên ngoài để họ sử dụng trong Tiếp thị trực tiếp. Câu trả lời của bạn sẽ được gửi đến và lưu trong hệ thống của chúng tôi.

Ngoài Tiếp thị trực tiếp, bạn đồng ý rằng đôi khi chúng tôi có thể gọi điện thoại cho bạn hoặc gửi thông tin trực tiếp cho bạn qua thư, fax, email hoặc bất kỳ phương tiện liên lạc nào khác (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc sử dụng WhatsApp) dựa trên trên Dữ liệu để liên lạc với bạn.

Nếu đã có việc thu thập Dữ liệu của bạn ngoại tuyến (ví dụ: qua điện thoại hoặc gặp trực tiếp), nhân viên của chúng tôi sẽ yêu cầu bạn đồng ý bằng lời nói để bày tỏ sự đồng ý, phản đối hoặc không phản đối đối với tất cả hoặc một phần mục đích sử dụng Dữ liệu trong Tiếp thị trực tiếp của chúng tôi và dự định cung cấp Dữ liệu của chúng tôi cho các Bên bên ngoài để họ sử dụng trong Tiếp thị trực tiếp. Và để liên lạc với bạn thông qua bất kỳ phương tiện liên lạc nào theo thời gian. Trong vòng 14 ngày sau khi nhân viên của chúng tôi nhận được dấu hiệu đồng ý hoặc không phản đối của bạn, chúng tôi sẽ gửi cho bạn văn bản xác nhận qua email hoặc qua đường bưu điện để lưu hồ sơ của bạn.

Xin lưu ý rằng bằng cách thể hiện sự phản đối của bạn đối với tất cả hoặc một phần mục đích sử dụng Dữ liệu của chúng tôi trong Tiếp thị trực tiếp và việc chúng tôi dự định cung cấp Dữ liệu cho các Bên bên ngoài để họ sử dụng trong Tiếp thị trực tiếp và/hoặc để liên lạc với bạn:

(a) bạn có thể không sử dụng được một số hoặc tất cả Dịch vụ; Và

(b) bạn vẫn có thể nhận được các tin nhắn không tiếp thị và không quảng cáo, bao gồm nhưng không giới hạn ở các bản cập nhật sản phẩm và thông báo dịch vụ như được cho phép theo luật và quy định hiện hành của địa phương.

Khi chúng tôi sử dụng Dữ liệu của bạn trong Tiếp thị trực tiếp và để liên lạc với bạn lần đầu tiên, chúng tôi sẽ nhắc bạn về quyền yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng như vậy.

Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng Dữ liệu của bạn trong Tiếp thị trực tiếp hoặc ngừng cung cấp Dữ liệu của bạn cho các Bên bên ngoài để họ sử dụng trong Tiếp thị trực tiếp và/hoặc để liên lạc với bạn bất cứ lúc nào ngay cả khi trước đó bạn đã bày tỏ sự đồng ý hoặc không phản đối việc sử dụng như vậy.

 

  • Bạn có thể truy cập, sửa và xóa Dữ liệu của mình không?

 

Bạn (hoặc người có liên quan đại diện cho bạn) có quyền, nếu được các Luật liên quan cho phép rõ ràng, để:

(a) kiểm tra xem chúng tôi có giữ bất kỳ Dữ liệu nào không và, nếu chúng tôi giữ Dữ liệu, để nhận các bản sao của Dữ liệu đó;

(b) yêu cầu chúng tôi thực hiện chỉnh sửa cần thiết đối với bất kỳ Dữ liệu nào không chính xác; và

(c) yêu cầu chúng tôi xóa bất kỳ Dữ liệu nào của bạn ở dạng mà bạn yêu cầu hợp lý trên Biểu mẫu yêu cầu truy cập dữ liệu và trong một khoảng thời gian hợp lý, chúng tôi sẽ cung cấp cơ chế để xóa Dữ liệu đó.

Bạn có thể lấy Biểu mẫu yêu cầu dữ liệu từ: https://www.pcpd.org.hk/english/resources_centre/publications/forms/Dforme.pdf Biểu mẫu đã hoàn thành phải được gửi đến Nhân viên bảo mật dữ liệu trong Khu vực theo phần 11.

(d) bất kỳ yêu cầu nào khác được các Luật liên quan cho phép một cách rõ ràng.

Theo các Luật liên quan, chúng tôi có quyền tính một khoản phí hợp lý để xử lý yêu cầu truy cập dữ liệu; và nếu được các Luật liên quan cho phép rõ ràng, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn ước tính phí sau khi chúng tôi nhận được yêu cầu truy cập dữ liệu từ bạn. Tuy nhiên, phí cuối cùng phải trả có thể khác với phí ước tính. Nếu phí cuối cùng phải trả cao hơn phí ước tính, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về mức phí cao hơn. Yêu cầu truy cập dữ liệu của bạn có thể bị từ chối nếu bạn không trả phí.

Các yêu cầu nói trên liên quan đến Dữ liệu có thể được thực hiện bằng cách liên hệ với Nhân viên bảo mật dữ liệu của chúng tôi qua email hoặc qua đường bưu điện theo mục 11 bên dưới. Bất kỳ yêu cầu nào như vậy cũng phải nêu rõ các chi tiết của Dữ liệu liên quan đến yêu cầu đó và chúng tôi có thể yêu cầu bạn chứng minh danh tính của mình liên quan đến yêu cầu truy cập và/hoặc sửa và/hoặc xóa Dữ liệu đó.

 

  • Chúng tôi bảo vệ Dữ liệu như thế nào?

 

Chúng tôi có sẵn các biện pháp thích hợp và sẽ thực hiện tất cả các bước có thể thực hiện được để bảo vệ Dữ liệu khỏi bị truy cập, xử lý, xóa, mất hoặc phá hủy trái phép hoặc vô tình. Khi chúng tôi đã cung cấp cho bạn (hoặc bạn đã chọn) một mật khẩu cho phép bạn truy cập một số phần nhất định của Dịch vụ, bạn có trách nhiệm giữ bí mật mật khẩu này. Chúng tôi yêu cầu bạn không chia sẻ mật khẩu của mình với bất kỳ ai.

Thật không may, việc truyền Dữ liệu qua Internet không hoàn toàn an toàn. Mặc dù chúng tôi nỗ lực bảo vệ Dữ liệu của bạn, nhưng chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật của Dữ liệu được truyền đến Dịch vụ; bất kỳ sự truyền tải nào đều có nguy cơ của riêng bạn. Khi chúng tôi đã nhận được Dữ liệu, chúng tôi sẽ sử dụng các quy trình và tính năng bảo mật nghiêm ngặt để cố gắng ngăn chặn truy cập trái phép. Trong trường hợp xảy ra rủi ro về an ninh mạng, chúng tôi có thể đưa ra các cảnh báo và hướng dẫn, hướng dẫn hoặc đề xuất các biện pháp đối phó cho bạn theo quy định của Pháp luật có liên quan.

 

  • Chúng tôi có sử dụng cookie không?

 

Chúng tôi sử dụng Google Analytics để giúp phân tích cách người dùng sử dụng Nền tảng và Dịch vụ. Google Analytics là một dịch vụ phân tích trang web được cung cấp bởi Google LLC. Google sử dụng Dữ liệu được thu thập để theo dõi và kiểm tra việc sử dụng Nền tảng và Dịch vụ của chúng tôi, để chuẩn bị báo cáo về các hoạt động của mình và chia sẻ chúng với các dịch vụ khác của Google. Google có thể sử dụng Dữ liệu được thu thập để bối cảnh hóa và cá nhân hóa các quảng cáo của mạng quảng cáo của riêng mình. Các tính năng của Google Analytics được triển khai trên trang web này bao gồm Quảng cáo hiển thị hình ảnh (Báo cáo nhân khẩu học và sở thích). Khả năng Google sử dụng và chia sẻ thông tin do Google Analytics thu thập liên quan đến các lượt truy cập của bạn vào Nền tảng bị hạn chế bởi Điều khoản dịch vụ của Google Analytics.

Chúng tôi sử dụng một số cookie nhất định (chẳng hạn như cookie của Google Analytics) và các công nghệ tương tự khác như một phần của Dịch vụ của chúng tôi. Các cookie được sử dụng nhằm mục đích cho phép bạn sử dụng Dịch vụ (ví dụ: để cho phép bạn hoàn thành đăng ký hoặc truy cập thông tin) và để chúng tôi hiểu và lưu các tùy chọn của bạn cho các lần truy cập sau, phân tích mô hình sử dụng, theo dõi quảng cáo và biên soạn dữ liệu tổng hợp về lưu lượng truy cập trang web và tương tác trang web để chúng tôi có thể cung cấp trải nghiệm trang web và công cụ tốt hơn cho Nền tảng trong tương lai. Chúng tôi có thể ký hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để hỗ trợ chúng tôi hiểu rõ hơn về khách truy cập trang web của mình theo Chính sách quyền riêng tư này.

Bạn có thể chọn tắt cookie (thông qua việc thay đổi cài đặt trình duyệt hoặc thiết bị của mình) mặc dù bạn nên lưu ý rằng điều này có thể khiến bạn không thể sử dụng tất cả Dịch vụ.

 

  • Lưu trữ dữ liệu

 

Khi chúng tôi đã có được Dữ liệu, nó sẽ được duy trì an toàn trong hệ thống của chúng tôi; và tuân theo các yêu cầu pháp lý được quy định rõ ràng trong Luật có liên quan và chính sách nội bộ của chúng tôi, có thể được chúng tôi giữ lại sau khi hủy kích hoạt Dịch vụ có liên quan khi Dữ liệu đó vẫn được yêu cầu cho mục đích mà nó được Xử lý.

Khi Dữ liệu của bạn không còn cần thiết hoặc bắt buộc cho các mục đích đã nêu trong phần 2 ở trên và bất kỳ mục đích nào có liên quan trực tiếp hoặc không chính xác, chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các bước khả thi để xóa Dữ liệu đó ngay khi có thể trừ khi việc xóa đó bị cấm theo bất kỳ luật nào hoặc việc Dữ liệu không bị xóa là vì lợi ích chung.

 

  • Liên kết đến các trang web của bên thứ ba

 

Theo Chính sách quyền riêng tư này, theo quyết định của chúng tôi, chúng tôi có thể tính đến hoặc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba trên Nền tảng. Bạn hiểu và thừa nhận rằng việc chúng tôi có thể tính đến hoặc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ của bên thứ ba trên Nền tảng không có nghĩa là chúng tôi ủng hộ hoặc cho phép các bên thứ ba đó thu thập Dữ liệu, cũng không phải là đại diện cho bất kỳ liên kết nào giữa chúng tôi và các bên thứ ba như vậy. Bạn hiểu và thừa nhận rằng:

(a) sau khi bạn nhấp vào liên kết đến các trang web, ứng dụng hoặc quảng cáo của bên thứ ba, bạn sẽ truy cập vào các trang web, ứng dụng và quảng cáo của bên thứ ba có thể thu thập Dữ liệu;

(b) các trang web, ứng dụng và quảng cáo của bên thứ ba đó tuân theo các chính sách quyền riêng tư độc lập và riêng biệt liên quan đến việc Xử lý Dữ liệu mà bạn gửi cho họ; Và

(c) do đó, chúng tôi không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với nội dung và hoạt động của các trang web, ứng dụng và quảng cáo được liên kết này (bao gồm mọi hoạt động Xử lý Dữ liệu của các bên thứ ba đó)

Tuy nhiên, chúng tôi tìm cách bảo vệ tính toàn vẹn của Nền tảng và hoan nghênh mọi phản hồi về các trang web này.

  1. Dữ liệu của trẻ vị thành niên và/hoặc các cá nhân khác

Trong một số trường hợp, bạn có thể đã cung cấp Dữ liệu liên quan đến trẻ vị thành niên và/hoặc các cá nhân khác (ví dụ: những cá nhân không có khả năng quản lý công việc của chính mình hoặc những người mất khả năng trí tuệ theo nghĩa của Sắc lệnh Sức khỏe Tâm thần (Cap.136)) và trong những trường hợp như vậy, bạn đại diện và đảm bảo rằng bạn được ủy quyền cung cấp Dữ liệu cho chúng tôi và bạn đã nhận được sự đồng ý của họ để Dữ liệu được xử lý theo cách được quy định trong Chính sách quyền riêng tư này.

Nếu có thể, với tư cách là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp, vui lòng không cho phép (những) trẻ vị thành niên dưới sự chăm sóc của bạn gửi Dữ liệu cho chúng tôi. Trong trường hợp Dữ liệu đó được cung cấp cho chúng tôi, bạn đồng ý với việc Xử lý Dữ liệu của trẻ vị thành niên và cá nhân bạn chấp nhận và đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách quyền riêng tư này và chịu trách nhiệm về hành động của chúng.

 

Nếu chúng tôi biết rằng Dữ liệu đã được thu thập trên Dịch vụ từ trẻ vị thành niên và không có sự đồng ý có thể kiểm chứng của cha mẹ, thì chúng tôi sẽ thực hiện các bước thích hợp để xóa thông tin Dữ liệu. Nếu bạn là cha mẹ hoặc người giám hộ hợp pháp và phát hiện ra rằng trẻ vị thành niên do bạn chăm sóc đã có tài khoản trên Dịch vụ, thì bạn có thể thông báo cho Nhân viên phụ trách quyền riêng tư dữ liệu của chúng tôi theo địa chỉ liên hệ trong phần 11 và yêu cầu chúng tôi xóa thông tin Dữ liệu của trẻ vị thành niên đó khỏi hệ thống của chúng tôi .

  1. Chi tiết liên hệ của Nhân viên Bảo mật Dữ liệu

Yêu cầu của bạn sẽ được gửi đến Nhân viên bảo mật dữ liệu trong Khu vực:

(a) Nếu qua email, vui lòng gửi yêu cầu của bạn tới:

Hồng Kông:  [email protected]

Singapore:  [email protected]

Ấn Độ:  [email protected]  

Việt Nam:  [email protected]

(b) Nếu qua đường bưu điện, xin vui lòng gửi yêu cầu của bạn đến:

Hồng Kông:  P.O. Box 62499, Kwun Tong Post Office, Kowloon, Hong Kong

Singapore: 601 MacPherson Road #08-10, Grantral Complex @ MacPherson,  Singapore 368242

Ấn Độ:  3rd Floor, No ⅓(½-2),Annachi Building, Soundarajan Street, Chennai, Tamil Nadu – 600017, India

Việt Nam: Bluesky Office, 4th Floor, No.01 Bach Dang, Ward 2, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam

(Last update: March 2023)