× Sign Up

Chính sách Quyền riêng tư

Chính sách quyền riêng tư này (“Chính sách Quyền riêng tư”) mô tả cách thức Công ty Cổ phần Giao nhận và Vận chuyển In do Trần, các công ty con, các bên có liên quan và các công ty liên kết của Công ty Cổ phần Giao nhận và Vận chuyển In do Trần (“chúng tôi”, hay “của chúng tôi”) thu thập, lưu trữ, xử lý, sử dụng, chia sẻ và bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn khi bạn sử dụng ứng dụng GOGOX trên thiết bị di động, trang điện tử, hoặc bất kì nền tảng nào khác của chúng tôi (“Nền tảng GOGOX”). Chính sách Quyền riêng tư này được áp dụng cho cả các hoạt động “trực tuyến” (ví dụ: các dịch vụ trên trang điện tử và di động) và hoạt động “ngoại tuyến” (ví dụ: thu thập dữ liệu qua điện thoại hoặc được người dùng cung cấp trực tiếp) do chúng tôi sở hữu, vận hành, cung cấp và/hoặc tạo ra. Chính sách Quyền riêng tư này đưa ra các nghĩa vụ cụ thể của chúng tôi liên quan đến việc bảo mật dữ liệu cá nhân theo bất kỳ và toàn bộ pháp luật và các quy định hiện hành được áp dụng tại Việt Nam (“Pháp luật Liên quan”).

Nếu có thể, chúng tôi cũng cam kết áp dụng các nguyên tắc và quy trình được quy định theo Pháp luật Liên quan cho các hoạt động vận hành của chúng tôi trên toàn cầu. Nếu các hoạt động vận hành của chúng tôi phải tuân theo pháp luật về quyền riêng tư của một quốc gia nào khác ngoài Việt Nam, thì Chính sách Quyền riêng tư này sẽ được áp dụng trong mức độ cho phép và phù hợp với luật pháp của quốc gia đó.

Vui lòng đọc kỹ Chính sách Quyền riêng tư này để bảo đảm bạn hiểu rõ chính sách quyền riêng tư và cách thức thực hiện chính sách này của chúng tôi.

BẰNG VIỆC SỬ DỤNG NỀN TẢNG GOGOX HOẶC THÔNG QUA HÌNH THỨC KHÁC CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI THÔNG TIN CỦA BẠN (BAO GỒM DỮ LIỆU CÁ NHÂN), BẠN THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN QUY ĐỊNH TẠI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY. Chúng tôi sẽ yêu cầu tất cả những người sử dụng Nền tảng GOGOX tự nguyện cung cấp cho chúng tôi dữ liệu cá nhân (như được nêu tại mục 1 bên dưới) cho các mục đích như được nêu tại mục 2 và mục 4 bên dưới. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Chính sách Quyền riêng tư này, vui lòng không sử dụng Nền tảng GOGOX hoặc không cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin nào của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không thể cung cấp các Dịch vụ cho bạn (thuật ngữ này được định nghĩa trong Các Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi) nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi các thông tin nêu trên của bạn. Nếu bạn muốn thu hồi chấp thuận của bạn đối với các điều khoản của Chính sách Quyền riêng tư này, vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng cách gửi một thư điện tử đến Bộ phận Bảo mật Dữ liệu của chúng tôi tại <[email protected]>. Chính sách Quyền riêng tư này là một phần không thể tách rời của Các Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.

Chúng tôi có thể cập nhật hoặc thay đổi Chính sách Quyền riêng tư này theo từng thời điểm phù hợp với các chính sách quyền riêng tư và cách thức thực hiện mới nhất của chúng tôi khi thích hợp. Toàn bộ thay đổi sẽ có hiệu lực lập tức ngay khi bản sửa đổi Chính sách Quyền riêng tư được đăng tải. Nếu các thay đổi trên là các thay đổi quan trọng, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn thông qua Nền tảng GOGOX. Chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên kiểm tra Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi để biết thông tin mới nhất về chính sách và cách thức thực hiện chính sách của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Nền tảng GOGOX sau khi có các cập nhật, thay đổi hoặc thông báo nêu trên, tùy từng trường hợp, sẽ được xem là bạn đã chấp thuận bị ràng buộc bởi Chính sách Quyền riêng tư đã được cập nhật, thay đổi đó tại thời điểm tương ứng.

Do chúng tôi sử dụng Giao Diện Lập Trình Ứng Dụng Bản Đồ của Google (Google Maps Application Program Interface), nên chính sách quyền riêng tư của Google, có thể được sửa đổi bởi Google theo từng thời điểm, được dẫn chiếu cho mục đích tham khảo tại đây: https://policies.google.com/privacy?hl=vi

 

1.  Chúng tôi sẽ thu thập, lưu trữ, xử lý và/hoặc sử dụng thông tin nào của bạn?

Chúng tôi có thể thu thập, lưu trữ, xử lý và/hoặc sử dụng các thông tin dưới đây của bạn:

–  tên, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại và dữ liệu vị trí của bạn (nếu bạn không muốn cung cấp cho chúng tôi thông tin theo dõi vị trí thông qua các thiết bị của bạn, bạn có thể tắt GPS hoặc các chức năng theo dõi vị trí khác trên các thiết bị đó. Tuy nhiên, nếu các chức năng đó bị vô hiệu hóa, bạn có thể không sử dụng được một số Dịch vụ.);

–  chi tiết về thiết bị mà bạn sử dụng để truy cập Nền tảng GOGOX, có thể bao gồm địa chỉ IP của bạn hoặc thông tin nhận dạng thiết bị duy nhất khác;

–  dữ liệu lưu trữ (cookie) được nêu tại mục 7 dưới đây;

–  bất kỳ thông tin nào khác do bạn cung cấp khi sử dụng Nền tảng GOGOX; và

–  một bản ghi nhận dữ liệu trao đổi giữa bạn và chúng tôi khi bạn liên hệ với chúng tôi.

Nếu bạn là một Bên Tham gia Cung cấp (thuật ngữ này được định nghĩa trong Các Điều khoản và Điều kiện) của Nền tảng GOGOX, chúng tôi cũng có thể thu thập, lưu trữ, xử lý và/hoặc sử dụng các thông tin dưới đây của bạn:

–  tên, số điện thoại và/hoặc các thông tin liên lạc khác của bạn, toàn bộ thông tin đăng ký và/hoặc thông tin hồ sơ và thông tin báo cáo về việc sử dụng Nền tảng GOGOX của bạn;

–  thông tin bắt buộc để chúng tôi thực hiện việc thu và chi trả các khoản phí liên quan cho bạn;

–  thông tin xếp hạng (do người dùng khác của Nền tảng GOGOX đánh giá bạn với tư cách là tài xế của GOGOX); và

–  thông tin về hiệu suất, hoạt động và tài chính của bạn.

Bạn hiểu và thừa nhận rằng Chính sách Quyền riêng tư này không áp dụng đối với các thông tin mà chúng tôi không yêu cầu bạn cung cấp nhưng vẫn được bạn cung cấp đến chúng tôi qua Nền tảng GOGOX hoặc qua bất kỳ phương tiện nào khác. Tất cả thông tin mà bạn cung cấp mà không do chúng tôi yêu cầu như nói trên sẽ được xem là thông tin không cần bảo mật và chúng tôi sẽ được tự do sao chép, sử dụng, tiết lộ và chia sẻ các thông tin đó cho các bên khác mà không bị giới hạn hoặc quy kết trách nhiệm.

 

2.  Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn cho mục đích nào?

Mục đích của việc thu thập, lưu trữ, xử lý và/hoặc sử dụng thông tin và/hoặc dữ liệu về bạn trên Nền tảng GOGOX (“Mục đích”) bao gồm:

–  xác minh danh tính;

–  cung cấp các Dịch vụ cho bạn, bao gồm xử lý bất kỳ yêu cầu đặt dịch vu và việc tanh toán nào;

–  vận hành, bảo vệ, nâng cấp và tối ưu hóa các Dịch vụ cũng như cải thiện và điều chỉnh trải nghiệm của bạn và những người dùng Nền tảng GOGOX khác khi sử dụng Dịch vụ;

–  thông báo cho bạn về các thay đổi của Nền tảng GOGOX hoặc phản hồi bất kỳ trao đổi và/hoặc yêu cầu nào từ bạn;

–  giám sát việc sử dụng Nền tảng GOGOX;

–  điều tra mọi khiếu nại về hoặc các vi phạm tiềm tàng phát sinh từ các Dịch vụ;

–  tùy từng trường hợp áp dụng và phụ thuộc vào Pháp luật Liên quan, cung cấp cho bạn các chương trình khuyến mại và tiếp thị để bạn được hưởng lợi ích do bạn là một người dùng Nền tảng GOGOX;

–  gửi thông tin tiếp thị và/hoặc thông tin tiếp thị có liên quan về các sản phẩm hoặc các dịch vụ của chúng tôi mà bạn có thể quan tâm (bao gồm nhưng không giới hạn, các sản phẩm và các dịch vụ của các bên liên quan, công ty mẹ, công ty con, công ty con của công ty mẹ, đối tác kinh doanh và đại lý của chúng tôi);

–  cung cấp các chương trình khuyến mại và tiếp thị dành riêng cho cá nhân cụ thể và các thông tin khác như được nêu tại mục 4 dưới đây;

–  xác định nhóm người dùng đã sử dụng các lợi ích thông qua việc nhận được chương trình khuyến mại và tiếp thị do họ là người dùng Nền tảng GOGOX;

–  thiết kế và cung cấp các sản phẩm và các dịch vụ cho bạn liên quan đến các mục đích nêu trên;

–  tổng hợp số liệu thống kê về bạn và phân tích việc sử dụng Nền tảng GOGOX và dịch vụ;

–  tùy từng trường hợp áp dụng và phụ thuộc vào Pháp luật Liên quan, so khớp dữ liệu cá nhân của bạn với dữ liệu khác được thu thập cho các mục đích khác và từ các nguồn khác, kể cả các bên thứ ba liên quan đến việc cung cấp hàng hóa và các Dịch vụ cho bạn; và

–  tạo điều kiện để chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn vào các mục đích liên quan đến việc cung cấp các Dịch vụ được chào bán bởi chúng tôi và dịch vụ tiếp thị, sự kiện đặc biệt và/hoặc chương trình khuyến mại của chúng tôi và/hoặc khách hàng của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ xin chấp thuận rõ ràng từ bạn khi chúng tôi thay đổi cách thức sử dụng (bao gồm việc tiết lộ) dữ liệu cá nhân của bạn nếu Pháp luật Liên quan có yêu cầu, nhưng trong trường hợp Pháp luật Liên quan không có yêu cầu, việc bạn tiếp tục sử dụng các Dịch vụ sau khi có các thay đổi đó sẽ được xem là bạn đồng ý với các thay đổi đó và các thay đổi đó sẽ có hiệu lực đối với bạn ngay sau đó.

 

3.  Chúng tôi có cung cấp thông tin cho bên thứ ba không?

Thông thường, chúng tôi chỉ cho phép những nhân viên được ủy quyền hợp lệ truy cập vào thông tin và dữ liệu cá nhân của bạn, và chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ thông tin và dữ liệu cá nhân đó cho các bên thứ ba trong các trường hợp sau đây:

–  thông tin và/hoặc dữ liệu được tiết lộ và/hoặc chuyển giao cho bất kỳ bên cung cấp thứ ba hoặc các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài nào đã được chúng tôi ủy quyền để sử dụng thông tin và/hoặc dữ liệu đó và sẽ cung cấp Dịch vụ trên Nền tảng GOGOX, tuân thủ nghĩa vụ bảo mật;

–  thông tin và/hoặc dữ liệu được tiết lộ và/hoặc chuyển giao cho các đại lý của chúng tôi và các đại lý này đã được chúng tôi ủy quyền hợp lệ để sử dụng thông tin và/hoặc dữ liệu đó;

–  thông tin và/hoặc dữ liệu được tiết lộ và/hoặc chuyển giao cho bất kỳ bên nào khác liên quan đến việc mua bán hoặc việc mua bán dự kiến tất cả hoặc một phần của việc kinh doanh hoặc danh mục sản phẩm hoặc tài sản khác của chúng tôi khi có chấp thuận của bạn về việc chuyển nhượng như quy định trong Các Điều khoản và Điều kiện;

–  thông tin và/hoặc dữ liệu được tiết lộ và/hoặc chuyển giao cho chúng tôi (bao gồm nhưng không giới hạn, các bên có liên quan, công ty mẹ, các công ty con, các công ty con của công ty mẹ, đối tác kinh doanh và đại lý của chúng tôi) có liên quan đến việc tiếp thị và/hoặc tiếp thị liên quan về các sản phẩm hoặc các dịch vụ mà bạn có thể quan tâm;

–  thông tin và/hoặc dữ liệu được tiết lộ, cung cấp và/hoặc chuyển giao cho bất kỳ Bên Hợp tác Bên Ngoài nào (như được định nghĩa dưới đây) có liên quan đến các Mục đích Bổ sung được nêu trong mục 4 dưới đây;

–  các tổ chức thu thập thông tin tín dụng, tổ chức thu nợ, tổ chức phát hiện và/hoặc phòng chống gian lận;

–  các cơ quan công quyền hoặc cơ quan thi hành pháp luật có liên quan, bao gồm, ví dụ, khi chúng tôi nghi ngờ bạn đã phạm tội hình sự, khi chúng tôi nghi ngờ có sự gian lận hoặc khi có yêu cầu theo luật pháp, quy định pháp luật hoặc các tố tụng pháp lý hiện hành;

–  để thực thi hoặc áp dụng các điều khoản và điều kiện khi bạn sử dụng Nền tảng GOGOX hoặc bất kỳ thỏa thuận nào mà bạn và chúng tôi cùng tham gia, tại thời điểm các điều khoản và điều kiện hay thỏa thuận khác này có hiệu lực; và

–  khi cần thiết, để duy trì và cải thiện các Dịch vụ.

Bạn nên cẩn thận khi sử dụng các tính năng mạng xã hội của Nền tảng GOGOX vì những thông tin bạn lựa chọn hiển thị có thể được nhìn thấy bởi những người dùng khác trong một nhóm cố định. Bạn hiểu và thừa nhận rằng chúng tôi không thể kiểm soát hành động của những người dùng tính năng mạng xã hội khác mà bạn lựa chọn để chia sẻ thông tin của bạn (có thể bao gồm dữ liệu cá nhân của bạn). Chúng tôi không giám sát việc sử dụng các tính năng này trong quá trình vận hành thông thường mặc dù chúng tôi có quyền thực hiện việc này tùy theo quyết định của chúng tôi. Do đó, bạn hiểu và thừa nhận rằng chúng tôi không thể và không đảm bảo rằng thông tin của bạn (có thể bao gồm dữ liệu cá nhân của bạn) sẽ không bị nhìn thấy bởi những người không được ủy quyền.

Tùy thời điểm, khi chúng tôi thấy cần thiết và/hoặc cấp thiết chúng tôi sẽ chuyển giao một số thông tin và/hoặc dữ liệu cá nhân cho các công ty thuộc tập đoàn của chúng tôi hoặc nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài Việt Nam hoặc các quốc gia và lãnh thổ pháp lý khác nơi Nền tảng GOGOX hoạt động. Điều này có thể xảy ra nếu bất kỳ máy chủ, nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ nào của chúng tôi có trụ sở ở nước ngoài hoặc nếu bạn sử dụng các Dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi khi bạn đang ở các quốc gia và lãnh thổ pháp lý nước ngoài. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp để đảm bảo rằng thông tin cá nhân và/hoặc dữ liệu của bạn được sử dụng tuân thủ với Chính sách Quyền riêng tư này và Pháp luật Liên quan và rằng tất cả các bên thứ ba tuân thủ nghiêm ngặt các nghĩa vụ bảo mật và bảo vệ dữ liệu. Bằng việc sử dụng Nền tảng GOGOX, bạn đồng ý với việc chuyển giao, xử lý và lưu trữ thông tin của bạn, bao gồm cả dữ liệu cá nhân của bạn, đến/tại Việt Nam như được quy định trong Chính sách Quyền riêng tư này.

 

4.  Chúng tôi có sử dụng thông tin cho mục đích tiếp thị và khuyến mại hay không?

Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể gửi cho bạn các thông tin và tin nhắn khuyến mại và tiếp thị dựa trên thông tin và dữ liệu cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi để chúng tôi sử dụng cho mục đích khuyến mại và tiếp thị đó (“Mục đích Bổ sung”).

Các loại dịch vụ, sản phẩm và đối tượng sau đây có thể được tiếp thị:

–  các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến vận tải, hậu cần và phương tiện;

–  các sự kiện đặc biệt do chúng tôi tổ chức cho bạn và người dùng khác của Nền tảng GOGOX, bao gồm nhưng không giới hạn các cuộc thi và các buổi họp mặt xã hội;

–  các chương trình tặng thưởng, thành viên thân thiết hoặc đãi ngộ liên quan đến các Dịch vụ và sản phẩm liên quan;

–  các ưu đãi đặc biệt liên quan đến các Dịch vụ và các sản phẩm liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn phiếu quà tặng, giảm giá, ưu đãi mua hàng và các chiến dịch khuyến mại;

–  các sản phẩm và dịch vụ do chúng tôi chào bán (bao gồm các bên liên quan, công ty mẹ, công ty con, công ty con của công ty mẹ, đối tác kinh doanh và đại lý của chúng tôi) mà bạn có thể quan tâm;

–  các sản phẩm và các dịch vụ được chào bán bởi chúng tôi và các nhà quảng cáo của chúng tôi (tên các sản phẩm và các dịch vụ có thể được tìm thấy trong các quảng cáo có liên quan và/hoặc thông tin tiếp thị hoặc khuyến mại của các sản phẩm và dịch vụ có liên quan, tùy từng trường hợp); và

–  quyên góp và đóng góp cho các mục đích từ thiện và/hoặc phi lợi nhuận.

Các sản phẩm, dịch vụ, và đối tượng nêu trên có thể được cung cấp hoặc chào bán bởi chúng tôi, bên cung cấp dịch vụ thứ ba cung cấp các dịch vụ, sản phẩm và đối tượng nêu trên và các tổ chức từ thiện và/hoặc tổ chức phi lợi nhuận (các “Bên Hợp tác Bên ngoài”). Chúng tôi có thể cung cấp thông tin cá nhân và/hoặc dữ liệu của bạn cho các Bên Hợp tác Bên ngoài để các Bên Hợp tác Bên ngoài sử dụng cho việc tiếp thị dịch vụ, sản phẩm và đối tượng của họ như nêu trên.

Bạn có thể từ chối nhận bất kỳ thông tin nào thuộc Mục đích Bổ sung tại bất cứ lúc nào bằng cách gửi một thư điện tử đến Bộ phận Bảo mật Dữ liệu của chúng tôi tại <[email protected]> hoặc thông qua bất kỳ hình thức nào khác theo quy định của chúng tôi tùy từng thời điểm. Bất kỳ yêu cầu nào nêu trên cũng cần nêu rõ chi tiết về dữ liệu cá nhân liên quan.

Xin lưu ý rằng sau khi từ chối, bạn vẫn có thể nhận được các tin nhắn không nhằm mục đích khuyến mại và tiếp thị, bao gồm nhưng không giới hạn cập nhật sản phẩm và thông báo dịch vụ được cho phép theo pháp luật và quy định hiện hành.

 

5.  Tôi có thể truy cập và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình không?

Phù hợp với các quy định của Pháp luật Liên quan và phụ thuộc vào các miễn trừ được quy định trong Pháp luật Liên quan, bạn (hoặc những người đại diện liên quan tương ứng được định nghĩa theo quy định của Pháp luật Liên quan đại diện cho bạn) có quyền:

–  kiểm tra xem chúng tôi có lưu trữ dữ liệu cá nhân về bạn hay không và nhận các bản sao của dữ liệu đó nếu chúng tôi có lưu trữ; và

–  yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa bất kỳ dữ liệu cá nhân nào không chính xác.

Yêu cầu truy cập, chỉnh sửa dữ liệu cá nhân và thông tin liên quan đến loại dữ liệu được lưu trữ, có thể được thực hiện bằng cách liên hệ với Bộ phận Bảo mật Dữ liệu qua thư điện tử <[email protected]> hoặc qua đường bưu điện tại Nền tảng GOGOX, Lầu 1, 268 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Bất kỳ yêu cầu nào nêu trên cũng cần nêu rõ chi tiết về dữ liệu cá nhân liên quan đến yêu cầu đó và chúng tôi có thể yêu cầu bạn chứng minh danh tính liên quan đến yêu cầu của bạn về việc truy cập và/hoặc sửa dữ liệu cá nhân của bạn.

 

6.  Làm thế nào để chúng tôi bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn?

Chúng tôi có đầy đủ biện pháp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi những truy cập trái phép, khi bị mất đột ngột hoặc bị phá hoại. Khi chúng tôi đã cung cấp cho bạn (hoặc bạn đã chọn) một mật khẩu cho phép bạn truy cập vào một số phần nhất định của các Dịch vụ, bạn có trách nhiệm bảo mật cho mật khẩu này. Chúng tôi yêu cầu bạn không chia sẻ mật khẩu với bất cứ ai.

Tuy nhiên, việc truyền tải thông tin qua mạng Internet không hoàn toàn an toàn. Dù chúng tôi sẽ nỗ lực để bảo vệ thông tin và dữ liệu của bạn, nhưng chúng tôi không thể cam kết tính an toàn của dữ liệu được truyền tới các Dịch vụ; nên bạn phải tự chịu rủi ro về vấn đề truyền tải thông tin. Khi chúng tôi đã nhận được thông tin và dữ liệu của bạn, chúng tôi sẽ sử dụng các quy trình và tính năng bảo mật nghiêm ngặt để cố gắng ngăn chặn việc truy cập trái phép. Trong trường hợp có rủi ro an ninh mạng, chúng tôi sẽ đưa ra cảnh báo và hướng dẫn cho bạn để giảm thiểu rủi ro.

 

7.  Chúng tôi có sử dụng dữ liệu lưu trữ (cookie) không?

Chúng tôi sử dụng công cụ Phân Tích Google (Google Analytics) trên trang điện tử của chúng tôi để giúp phân tích cách thức người dùng sử dụng trang điện tử. Phân Tích Google là một dịch vụ phân tích trang điện tử được cung cấp bởi Google LLC. Google sử dụng dữ liệu thu thập được để theo dõi và kiểm tra việc sử dụng trang điện tử của chúng tôi, để chuẩn bị các báo cáo về hoạt động của trang điện tử và chia sẻ chúng với các dịch vụ khác của Google. Google có thể sử dụng dữ liệu thu thập được để ngữ cảnh hóa và cá nhân hóa các quảng cáo trên mạng quảng cáo của Google. Các tính năng của Phân Tích Google được triển khai trên trang điện tử này bao gồm Hiển Thị Quảng Cáo (Thống kê Nhân khẩu học và Sở thích: “Demographics and Interest Reporting”). Khả năng Google sử dụng và chia sẻ thông tin được thu thập bởi Phân Tích Analytics về các lần truy cập của bạn vào trang điện tử này của bạn bị hạn chế bởi Điều khoản Dịch vụ tại của Phân Tích Google.

Chúng tôi có sử dụng các dữ liệu lưu trữ nhất định (như các dữ liệu lưu trữ của Phân Tích Google) và các công nghệ tương tự như là một phần của các Dịch vụ. Các dữ liệu lưu trữ được sử dụng nhằm mục đích cho phép bạn sử dụng các Dịch vụ (ví dụ: cho phép bạn hoàn thành đăng ký hoặc truy cập thông tin) và để chúng tôi hiểu và lưu tùy chọn ưu tiên của bạn cho các lượt truy cập trong tương lai, phân tích mô hình sử dụng, theo dõi quảng cáo và tổng hợp dữ liệu tích hợp về lưu lượng truy cập và tương tác trang điện tử, từ đó chúng tôi có thể cung cấp trải nghiệm về trang điện tử và công cụ tốt hơn cho Nền tảng GOGOX trong tương lai. Chúng tôi có thể ký hợp đồng với các bên cung cấp dich vụ thứ ba để hỗ trợ chúng tôi hiểu rõ hơn về khách truy cập trang điện tử theo Chính sách Quyền riêng tư này. Các bên cung cấp dịch vụ này không được phép đại diện chúng tôi sử dụng thông tin được thu thập, trừ khi để giúp tiến hành và cải thiện công việc kinh doanh của chúng tôi.

Bạn có thể chọn vô hiệu hóa dữ liệu lưu trữ (thông qua thay đổi cài đặt trình duyệt hoặc thiết bị) dù vậy cần lưu ý rằng điều này có thể ngăn bạn không thể sử dụng tất cả các phần của các Dịch vụ.

 

8.  Lưu giữ dữ liệu cá nhân

Một khi chúng tôi nhận được thông tin và/hoặc dữ liệu cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ duy trì các thông tin và dữ liệu đó một cách an toàn trong hệ thống của chúng tôi. Phụ thuộc vào các quy định pháp luật và chính sách nội bộ của chúng tôi, thông tin và/hoặc dữ liệu cá nhân của bạn có thể được chúng tôi lưu giữ sau khi hủy kích hoạt các Dịch vụ liên quan nếu các dữ liệu cá nhân đó bị bắt buộc lưu giữ cho mục đích sử dụng mà dữ liệu cá nhân đã được sử dụng.

Chúng tôi cung cấp cho bạn quyền yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của bạn khỏi hệ thống lưu trữ của chúng tôi. Bạn có thể gửi yêu cầu đó và/hoặc tìm kiếm chính sách và cách thức thực hiện liên quan đến dữ liệu cá nhân của bạn bằng cách gửi thư điện tử cho Bộ phận Bảo mật Dữ liệu tại thư điện tử <[email protected]>.

 

9.  Liên kết với trang điện tử của bên thứ ba

Theo Chính sách Quyền riêng tư này, tùy vào quyết định của chúng tôi, chúng tôi có thể hiển thị hoặc đưa ra các sản phẩm hoặc các dịch vụ của bên thứ ba trên Nền tảng GOGOX. Bạn hiểu và thừa nhận rằng việc chúng tôi hiển thị hoặc đưa ra các sản phẩm hoặc các dịch vụ của bên thứ ba trên Nền tảng GOGOX không có nghĩa là chúng tôi cấp hoặc ủy quyền cho bên thứ ba được thu thập dữ liệu cá nhân từ bạn, cũng như không có nghĩa tạo nên sự đại diện hoặc bất kỳ mối liên kết nào giữa chúng tôi và các bên thứ ba. Bạn hiểu và thừa nhận rằng, một khi bạn truy cập vào một liên kết dẫn đến các trang điện tử, ứng dụng hoặc quảng cáo của bên thứ ba, bạn sẽ truy cập vào các trang điện tử, ứng dụng và quảng cáo của bên thứ ba mà việc truy cập này có thể thu thập thông tin từ bạn. Bạn hiểu và thừa nhận rằng các ứng dụng và quảng cáo trên trang điện tử của bên thứ ba tuân theo các chính sách quyền riêng tư riêng biệt và độc lập liên quan đến việc thu thập, lưu giữ, xử lý, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân do bạn cung cấp cho bên thứ ba đó. Do đó, bạn hiểu và thừa nhận rằng chúng tôi không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với nội dung và hoạt động của các trang điện tử, ứng dụng và quảng cáo được liên kết (bao gồm mọi hoạt động thu thập, lưu trữ, xử lý, sử dụng và/hoặc tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn bởi các bên thứ ba). Tuy nhiên, chúng tôi luôn tìm cách bảo vệ tính toàn vẹn của Nền tảng GOGOX và hoan nghênh mọi phản hồi về các trang điện tử này.

 

10.  Thông tin cá nhân từ trẻ em và các cá nhân khác

Với tư cách là cha mẹ hoặc người giám hộ vui lòng không cho phép trẻ em (cá nhân dưới 16 (mười sáu) tuổi) dưới sự giám hộ của mình gửi thông tin và dữ liệu cho chúng tôi. Trong trường hợp thông tin và dữ liệu đó được cung cấp cho chúng tôi, bạn theo đây đồng ý việc xử lý dữ liệu cá nhân của trẻ em và tự mình chấp nhận và đồng ý chịu ràng buộc bởi Chính sách Quyền riêng tư này và chịu trách nhiệm về hành động đó của trẻ em.

Trong một số trường hợp, bạn có thể đã cung cấp dữ liệu cá nhân liên quan đến các cá nhân khác (chẳng hạn như vợ/chồng, thành viên gia đình hoặc bạn bè của bạn) và trong những trường hợp như vậy, bạn đại diện và bảo đảm rằng bạn được ủy quyền để cung cấp thông tin và dữ liệu của họ và đã được đồng ý cho việc xử lý và sử dụng thông tin và dữ liệu của họ theo cách được quy định trong Chính sách Quyền riêng tư này.