×

 

 

Chính sách Quyền riêng tư

 

Trừ khi được định nghĩa khác ở đây, các thuật ngữ viết hoa được sử dụng trong chính sách quyền riêng tư này (“Chính sách Quyền riêng tư”) sẽ có nghĩa như được định nghĩa trong Các Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.

Chính sách Quyền riêng tư này giải thích cách thức chúng tôi thu thập, lưu giữ, xử lý, sử dụng, bảo vệ, lưu trữ, chia sẻ và chuyển giao (gọi chung là ”Quy trình Xử lý” và ”Xử lý” sẽ được hiểu theo ý nghĩa này) thông tin và/hoặc dữ liệu do bạn cung cấp cho chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn dữ liệu và thông tin cá nhân của bạn (“Dữ liệu”) khi bạn sử dụng Nền tảng. Chính sách Quyền riêng tư này bao gồm cả các hoạt động “trực tuyến” (ví dụ: các dịch vụ trên trang điện tử và di động) và hoạt động “ngoại tuyến” (ví dụ: thu thập dữ liệu qua điện thoại hoặc được người dùng cung cấp trực tiếp) do chúng tôi sở hữu, vận hành, cung cấp và/hoặc tạo ra. Chính sách Quyền riêng tư này quy định cụ thể các nghĩa vụ của chúng tôi liên quan đến việc bảo mật dữ liệu cá nhân theo Pháp luật Liên quan.

Nếu có thể, chúng tôi cũng cam kết áp dụng các nguyên tắc và quy trình được quy định theo Pháp luật Liên quan cho các hoạt động vận hành của chúng tôi trên toàn cầu. Nếu các hoạt động vận hành của chúng tôi phải tuân theo pháp luật về quyền riêng tư của một quốc gia nào khác ngoài Khu vực, thì Chính sách Quyền riêng tư này sẽ được áp dụng trong mức độ cho phép và phù hợp với luật pháp của Khu vực đó.

Vui lòng đọc kỹ Chính sách Quyền riêng tư này để bảo đảm bạn hiểu rõ chính sách quyền riêng tư và cách thức thực hiện chính sách này của chúng tôi.

BẰNG VIỆC SỬ DỤNG NỀN TẢNG HOẶC THÔNG QUA HÌNH THỨC KHÁC CUNG CẤP CHO CHÚNG TÔI DỮ LIỆU CỦA BẠN, BẠN THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN QUY ĐỊNH TẠI CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ NÀY VÀ ĐỒNG Ý ĐỂ CHÚNG TÔI XỬ LÝ DỮ LIỆU CỦA BẠN.

Chúng tôi yêu cầu tất cả những người sử dụng Nền tảng tự nguyện cung cấp cho chúng tôi Dữ liệu (như được nêu tại mục 1 bên dưới) cho các mục đích như được nêu tại mục 2 và mục 4 bên dưới. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản của Chính sách Quyền riêng tư này, vui lòng không sử dụng Nền tảng hoặc không cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin nào của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ không thể cung cấp các Dịch vụ cho bạn nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi các Dữ liệu nêu trên. Nếu bạn muốn thu hồi chấp thuận của bạn đối với các điều khoản của Chính sách Quyền riêng tư này, vui lòng thông báo cho chúng tôi bằng cách gửi một thư điện tử đến Bộ phận Bảo mật Dữ liệu của chúng tôi  như được nêu tại mục 11 bên dưới hoặc thông qua các phương tiện được chúng tôi quy định theotừng thời điểm. Chính sách Quyền riêng tư này là một phần không thể tách rời của Các Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi.

Chúng tôi có thể cập nhật hoặc thay đổi Chính sách Quyền riêng tư này theo từng thời điểm phù hợp với các chính sách quyền riêng tư và cách thức thực hiện mới nhất của chúng tôi khi thích hợp. Toàn bộ thay đổi sẽ có hiệu lực lập tức ngay khi bản sửa đổi Chính sách Quyền riêng tư được đăng tải. Nếu các thay đổi trên là các thay đổi quan trọng, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn trên Nền tảng. Chúng tôi khuyên bạn nên thường xuyên kiểm tra Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi để biết thông tin mới nhất về chính sách và cách thức thực hiện chính sách của chúng tôi. Việc bạn tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Nền tảng sau khi có các cập nhật, thay đổi hoặc thông báo nêu trên, tùy từng trường hợp, sẽ được xem là bạn đã chấp thuận bị ràng buộc bởi Chính sách Quyền riêng tư đã được cập nhật, thay đổi đó tại thời điểm tương ứng.

Do chúng tôi sử dụng Giao Diện Lập Trình Ứng Dụng Bản Đồ của Google (Google Maps Application Program Interface), nên Chính sách Quyền riêng tư của Google, có thể được sửa đổi bởi Google theo từng thời điểm, được dẫn chiếu cho mục đích tham khảo tại đây: http://www.google.com/privacy.html.

 

1.  Chúng tôi Xử lý Dữ liệu nào?

Chúng tôi có thể Xử lý Dữ liệu dưới đây:

(a)  tên, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, và/ hoặc những thông tin liên lạc khác, cũng như dữ liệu vị trí của bạn (nếu bạn không muốn cung cấp cho chúng tôi thông tin theo dõi vị trí, bạn có thể tắt GPS hoặc các chức năng theo dõi vị trí khác trên các thiết bị đó. Tuy nhiên, nếu các chức năng đó bị vô hiệu hóa, bạn có thể không sử dụng được một số Dịch vụ);

(b)  chi tiết về thiết bị mà bạn sử dụng để truy cập Nền tảng, có thể bao gồm địa chỉ IP của bạn hoặc thông tin nhận dạng thiết bị duy nhất khác;

(c)  dữ liệu lưu trữ (cookie) được nêu tại mục 7 dưới đây;

(d)  bất kỳ thông tin nào khác do bạn cung cấp khi sử dụng Nền tảng; và

(e)  một bản ghi nhận dữ liệu trao đổi giữa bạn và chúng tôi khi bạn liên hệ với chúng tôi.

Nếu bạn là một Bên Tham gia Cung cấp, chúng tôi cũng có thể Xử lý các Dữ liệu dưới đây:

(f)  toàn bộ thông tin đăng ký và/hoặc thông tin hồ sơ và thông tin báo cáo về việc sử dụng Nền tảng của bạn;

(g)  thông tin bắt buộc để chúng tôi thực hiện việc thu và chi trả các khoản phí liên quan cho bạn;

(h)  thông tin xếp hạng (do người dùng khác của Nền tảng đánh giá bạn với tư cách là Bên Tham gia Cung cấp); và

(i)  thông tin về hiệu suất, hoạt động và tài chính của bạn.

Bạn hiểu và thừa nhận rằng Chính sách Quyền riêng tư này có thể không áp dụng đối với các thông tin mà chúng tôi không yêu cầu bạn cung cấp nhưng vẫn được bạn cung cấp đến chúng tôi qua Nền tảng hoặc qua bất kỳ phương tiện nào khác ở các khu vực nhất định mà chúng tôi hoạt động. Tùy từng trường hợp, tất cả thông tin mà bạn cung cấp mà không do chúng tôi yêu cầu như nói trên sẽ được xem là thông tin không cần bảo mật và chúng tôi sẽ được tự do Xử lý, sao chép, tiết lộ và chia sẻ các thông tin đó cho các bên khác mà không bị giới hạn hoặc quy kết trách nhiệm.

 

2.  Chúng tôi sử dụng Dữ liệu cho mục đích nào?

Mục đích của Quy trình Xử lý Dữ liệu trên Nền tảng và Dịch vụ (“Mục đích”) bao gồm:

(a)  xác minh danh tính;

(b)  cung cấp các Dịch vụ cho bạn, bao gồm xử lý bất kỳ yêu cầu và việc thanh toán nào;

(c)  vận hành, bảo vệ, nâng cấp và tối ưu hóa các Dịch vụ cũng như cải thiện và điều chỉnh trải nghiệm của những người dùng trên Nền tảng;

(d)  thông báo cho bạn về các thay đổi của Nền tảng hoặc phản hồi bất kỳ trao đổi và/hoặc yêu cầu nào từ bạn;

(e)  giám sát việc sử dụng Nền tảng;

(f)  điều tra mọi sự cố được báo cáo, khiếu nại về hoặc các vi phạm tiềm tàng phát sinh từ các Dịch vụ;

(g)  tùy từng trường hợp áp dụng và phụ thuộc vào Pháp luật Liên quan, cung cấp cho bạn các Chương trình và tin nhắn khuyến mại và tiếp thị như được nêu tại mục 4 dưới đây;

(h)  xác định bạn đã sử dụng các lợi ích khuyến mại thông qua việc nhận và sử dụng chương trình khuyến mại và tiếp thị;

(i)  tổng hợp số liệu thống kê về bạn và phân tích việc sử dụng Nền tảng và dịch vụ;

(j)  tùy từng trường hợp áp dụng và phụ thuộc vào Pháp luật Liên quan, so khớp Dữ liệu với Dữ liệu khác được thu thập cho các mục đích khác và từ các nguồn khác, kể cả các bên thứ ba liên quan đến việc cung cấp các Dịch vụ cho bạn;

(k)  tạo điều kiện cho Quy trình Xử lý Dữ Liệu vào các mục đích liên quan đến việc cung cấp các Dịch vụ được chào bán bởi chúng tôi và dịch vụ tiếp thị, sự kiện đặc biệt và/hoặc chương trình khuyến mại của chúng tôi và/hoặc khách hàng của chúng tôi;

(l)  tuân thủ các nghĩa vụ của chúng tôi theo các luật và quy định có hiệu lực hiện hành tùy từng thời điểm;

(m)  tiết lộ cho và/hoặc hỗ trợ các cơ quan có liên quan tại nơi chúng tôi nghi ngờ rằng bạn có hành vi phạm tội, tại nơi chúng tôi nghi ngờ có gian lận hoặc khi có yêu cầu bởi pháp luật liên quan hoặc lệnh của tòa án, hoặc theo yêu cầu của các cơ quan công quyền và cơ quan thi hành pháp luật có liên quan; và

(n)  thiết kế và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho bạn liên quan đến các mục đích trên.

Chúng tôi sẽ xin chấp thuận rõ ràng từ bạn khi chúng tôi thay đổi cách thức Xử lý Dữ liệu nếu Pháp luật Liên quan có yêu cầu, nhưng trong trường hợp Pháp luật Liên quan không có yêu cầu, việc bạn tiếp tục sử dụng các Dịch vụ sau khi có các thay đổi đó sẽ được xem là bạn đồng ý với các thay đổi đó và các thay đổi đó sẽ có hiệu lực đối với bạn ngay sau đó.

 

3.  Chúng tôi có cung cấp Dữ liệu cho bên thứ ba không?

Thông thường, chúng tôi chỉ cho phép những nhân viên được ủy quyền hợp lệ truy cập vào Dữ liệu, và chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ Dữ liệu đó cho các bên thứ ba trong các trường hợp sau đây:

(a)  Dữ liệu được tiết lộ, cung cấp và/hoặc chuyển giao cho:

(i)  bất kỳ bên cung cấp thứ ba hoặc các nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài nào đã được chúng tôi ủy quyền hợp lệ để sử dụng Dữ liệu đó và sẽ cung cấp Dịch vụ trên Nền tảng, tuân thủ nghĩa vụ bảo mật;

(ii)  các đại lý của chúng tôi và các đại lý này đã được chúng tôi ủy quyền hợp lệ để sử dụng Dữ liệu đó;

(iii)  bất kỳ bên nào khác liên quan đến việc mua bán hoặc việc mua bán dự kiến tất cả hoặc một phần của việc kinh doanh hoặc danh mục sản phẩm hoặc tài sản khác của chúng tôi;

(iv)  chúng tôi, đối tác kinh doanh, và/ hoặc đại lý của chúng tôi có liên quan đến việc tiếp thị và/hoặc tiếp thị liên quan về các hàng hóa hoặc các dịch vụ mà bạn có thể quan tâm;

(v)  bất kỳ Bên Hợp tác Bên Ngoài nào (như được định nghĩa dưới đây) được nêu trong mục 4 dưới đây;

(b)  các tổ chức thu thập thông tin tín dụng, tổ chức thu nợ, tổ chức phát hiện và/hoặc phòng chống gian lận;

(c)  các cơ quan công quyền hoặc cơ quan thi hành pháp luật có liên quan, bao gồm, ví dụ, khi chúng tôi nghi ngờ bạn đã phạm tội, khi chúng tôi nghi ngờ có sự gian lận hoặc khi có yêu cầu theo luật pháp, quy định pháp luật hoặc các tố tụng pháp lý hiện hành;

(d)  để thực thi hoặc áp dụng Các Điều khoản và Điều kiện của chúng tôi khi bạn sử dụng Nền tảng hoặc bất kỳ thỏa thuận nào mà bạn và chúng tôi cùng tham gia, tại thời điểm Các Điều khoản và Điều kiện hay thỏa thuận khác này có hiệu lực; và

(e)  khi cần thiết, để duy trì và cải thiện các Dịch vụ.

Bạn nên cẩn thận khi sử dụng các tính năng mạng xã hội của Nền tảng vì những Dữ liệu bạn tiết lộ có thể được nhìn thấy bởi những người dùng khác. Bạn hiểu và thừa nhận rằng chúng tôi không thể kiểm soát hành động của những người dùng tính năng mạng xã hội khác mà bạn lựa chọn để chia sẻ Dữ liệu. Chúng tôi không giám sát việc sử dụng các tính năng này trong quá trình vận hành thông thường mặc dù chúng tôi có quyền thực hiện việc này tùy theo quyết định của chúng tôi. Do đó, bạn hiểu và thừa nhận rằng chúng tôi không thể và không đảm bảo rằng Dữ liệu sẽ không bị nhìn thấy bởi những người không được ủy quyền.

Tùy thời điểm, khi chúng tôi thấy cần thiết và/hoặc cấp thiết chúng tôi sẽ chuyển giao Dữ liệu cho nhau và/ hoặc cho nhà cung cấp dịch vụ bên ngoài Khu vực hoặc các quốc gia và lãnh thổ pháp lý khác nơi Nền tảng hoạt động. Điều này có thể xảy ra nếu bất kỳ máy chủ, nhà cung cấp và nhà cung cấp dịch vụ nào của chúng tôi có trụ sở ở nước ngoài hoặc nếu bạn sử dụng các Nền tảng và Dịch vụ  khi bạn đang ở các quốc gia và lãnh thổ pháp lý nước ngoài. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp để đảm bảo rằng Dữ liệu  được Xử lý tuân thủ với Chính sách Quyền riêng tư này và pháp luật và các quy định có liên quan và rằng tất cả các bên thứ ba tuân thủ nghiêm ngặt các nghĩa vụ bảo mật và bảo vệ dữ liệu. Chúng tôi cũng sẽ thực hiện các biện pháp để đảm bảo rằng Dữ liệu tiếp tục được bảo vệ theo một tiêu chuẩn ít nhất ngang bằng với tiêu chuẩn được yêu cầu cụ thể bởi Pháp luật Liên quan. Bằng việc sử dụng Nền tảng và các Dịch vụ, bạn đồng ý với Quy trình Xử lý Dữ liệu đến/tại Khu vực như được quy định trong Chính sách Quyền riêng tư này.

 

4.  Chúng tôi có Xử lý Dữ liệu cho mục đích tiếp thị và khuyến mại hay không?

Tùy từng thời điểm, chúng tôi có thể gửi cho bạn các thông tin và tin nhắn khuyến mại và tiếp thị dựa trên Dữ liệu (“Mục đích Bổ sung”).

Các loại dịch vụ, sản phẩm và đối tượng sau đây có thể được tiếp thị:

(a)  các sản phẩm và dịch vụ liên quan đến vận tải, hậu cần và phương tiện;

(b)  các sự kiện đặc biệt do chúng tôi tổ chức cho bạn và người dùng khác của Nền tảng, bao gồm nhưng không giới hạn các cuộc thi và các buổi họp mặt xã hội;

(c)  các chương trình tặng thưởng, thành viên thân thiết hoặc đãi ngộ liên quan đến các Dịch vụ và sản phẩm liên quan;

(d)  các ưu đãi đặc biệt liên quan đến các Dịch vụ và các sản phẩm liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn phiếu quà tặng, giảm giá, ưu đãi mua hàng và các chiến dịch khuyến mại;

(e)  các sản phẩm và dịch vụ do chúng tôi và các đối tác kinh doanh và đại lý của chúng tôi chào bán mà bạn có thể quan tâm;

(f)  các sản phẩm và các dịch vụ được chào bán bởi chúng tôi và các nhà quảng cáo của chúng tôi (tên các sản phẩm và các dịch vụ có thể được tìm thấy trong các quảng cáo có liên quan và/hoặc thông tin tiếp thị hoặc khuyến mại của các sản phẩm và dịch vụ có liên quan, tùy từng trường hợp); và

(g)  quyên góp và đóng góp cho các mục đích từ thiện và/hoặc phi lợi nhuận.

Các sản phẩm, dịch vụ, và đối tượng nêu trên có thể được cung cấp hoặc chào bán bởi chúng tôi, bên cung cấp dịch vụ thứ ba cung cấp các dịch vụ, sản phẩm và đối tượng nêu trên và các tổ chức từ thiện và/hoặc tổ chức phi lợi nhuận (các “Bên Hợp tác Bên ngoài”). Chúng tôi có thể cung cấp Dữ liệu cho các Bên Hợp tác Bên ngoài để các Bên Hợp tác Bên ngoài sử dụng cho việc tiếp thị dịch vụ, sản phẩm và đối tượng của họ như nêu trên.

Bạn có thể từ chối nhận bất kỳ thông tin nào thuộc Mục đích Bổ sung tại bất cứ lúc nào bằng cách gửi một thư điện tử đến Bộ phận Bảo mật Dữ liệu của chúng tôi như nêu tại mục 11 dưới đây hoặc thông qua bất kỳ hình thức nào khác theo quy định của chúng tôi tùy từng thời điểm. Bất kỳ yêu cầu nào nêu trên cũng cần nêu rõ chi tiết về Dữ liệu liên quan.

Xin lưu ý rằng sau khi từ chối, bạn vẫn có thể nhận được các tin nhắn không nhằm mục đích khuyến mại và tiếp thị, bao gồm nhưng không giới hạn cập nhật sản phẩm và thông báo dịch vụ được cho phép theo pháp luật và quy định hiện hành.

 

5.  Bạn có thể truy cập và chỉnh sửa Dữ liệu không?

Bạn có quyền, nếu được cho phép rõ ràng bởi Pháp luật Liên quan, đối với việc:

(a)  kiểm tra xem chúng tôi có lưu trữ bất kỳ Dữ liệu và nhận các bản sao của Dữ liệu đó nếu chúng tôi có lưu trữ;

(b)  yêu cầu chúng tôi chỉnh sửa bất kỳ Dữ liệu không chính xác;

(c)  bất kỳ yêu cầu nào được cho phép rõ ràng bởi Pháp luật Liên Quan.

Theo Pháp luật Liên quan, chúng tôi có quyền tính một mức phí hợp lý để xử lý yêu cầu truy cập dữ liệu; và nếu được Pháp luật Liên quan cho phép rõ ràng, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn mức phí ước tính sau khi chúng tôi nhận được yêu cầu truy cập dữ liệu từ bạn. Tuy nhiên, mức phí cuối cùng phải trả có thể khác với mức phí ước tính. Nếu khoản phí cuối cùng phải trả cao hơn mức phí ước tính, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về khoản phí cao hơn. Yêu cầu truy cập dữ liệu của bạn có thể bị từ chối nếu bạn không trả phí.

Các yêu cầu đã nêu trên liên quan đến Dữ liệu có thể được thực hiện bằng cách liên hệ với Bộ phận Bảo mật Dữ liệu qua thư điện tử hoặc qua đường bưu điện như nêu tại mục 11 dưới đây. Bất kỳ yêu cầu nào nêu trên cũng cần nêu rõ chi tiết về Dữ liệu liên quan đến yêu cầu đó và chúng tôi có thể yêu cầu bạn chứng minh danh tính liên quan đến yêu cầu của bạn về việc truy cập và/hoặc sửa Dữ liệu.

 

6.  Làm thế nào để chúng tôi bảo vệ Dữ liệu?

Chúng tôi có đầy đủ biện pháp để bảo vệ Dữ liệu khỏi những truy cập trái phép, khi bị mất đột ngột hoặc bị phá hoại. Khi chúng tôi đã cung cấp cho bạn (hoặc bạn đã chọn) một mật khẩu cho phép bạn truy cập vào một số phần nhất định của các Dịch vụ, bạn có trách nhiệm bảo mật cho mật khẩu này. Chúng tôi yêu cầu bạn không chia sẻ mật khẩu với bất cứ ai.

Tuy nhiên, việc truyền tải Dữ liệu qua mạng Internet không hoàn toàn an toàn. Dù chúng tôi sẽ nỗ lực để bảo vệ Dữ liệu, chúng tôi không thể cam kết tính an toàn của Dữ liệu được truyền tới các Dịch vụ; nên bạn phải tự chịu rủi ro về vấn đề truyền tải thông tin. Khi chúng tôi đã nhận được Dữ liệu, chúng tôi sẽ sử dụng các quy trình và tính năng bảo mật nghiêm ngặt để cố gắng ngăn chặn việc truy cập trái phép. Trong trường hợp có rủi ro an ninh mạng, chúng tôi sẽ đưa ra cảnh báo và hướng dẫn cho bạn phù hợp với Pháp luật Liên quan.

 

7.  Chúng tôi có sử dụng dữ liệu lưu trữ (cookie) không?

Chúng tôi sử dụng công cụ Phân Tích Google (Google Analytics) để giúp phân tích cách thức người dùng sử dụng Nền tảng và các Dịch vụ. Phân Tích Google là một dịch vụ phân tích trang điện tử được cung cấp bởi Google LLC. Google sử dụng Dữ liệu thu thập được để theo dõi và kiểm tra việc sử dụng Nền tảng và các Dịch vụ của chúng tôi, để chuẩn bị các báo cáo về hoạt động và chia sẻ chúng với các dịch vụ khác của Google. Google có thể sử dụng Dữ liệu thu thập được để ngữ cảnh hóa và cá nhân hóa các quảng cáo trên mạng quảng cáo của Google. Các tính năng của Phân Tích Google được triển khai trên trang điện tử này bao gồm Hiển Thị Quảng Cáo (Thống kê Nhân khẩu học và Sở thích: “Demographics and Interest Reporting”). Khả năng Google sử dụng và chia sẻ thông tin được thu thập bởi Phân Tích Analytics về các lần truy cập của bạn vào Nền tảng của bạn bị hạn chế bởi Điều khoản Dịch vụ tại của Phân Tích Google.

Chúng tôi có sử dụng các dữ liệu lưu trữ nhất định (như các dữ liệu lưu trữ của Phân Tích Google) và các công nghệ tương tự như là một phần của các Dịch vụ. Các dữ liệu lưu trữ được sử dụng nhằm mục đích cho phép bạn sử dụng các Dịch vụ (ví dụ: cho phép bạn hoàn thành đăng ký hoặc truy cập thông tin) và để chúng tôi hiểu và lưu tùy chọn ưu tiên của bạn cho các lượt truy cập trong tương lai, phân tích mô hình sử dụng, theo dõi quảng cáo và tổng hợp dữ liệu tích hợp về lưu lượng truy cập và tương tác trang điện tử, từ đó chúng tôi có thể cung cấp trải nghiệm về trang điện tử và công cụ tốt hơn cho Nền tảng trong tương lai. Chúng tôi có thể ký hợp đồng với các bên cung cấp dich vụ thứ ba để hỗ trợ chúng tôi hiểu rõ hơn về khách truy cập trang điện tử theo Chính sách Quyền riêng tư này.

Bạn có thể chọn vô hiệu hóa dữ liệu lưu trữ (thông qua thay đổi cài đặt trình duyệt hoặc thiết bị) dù vậy cần lưu ý rằng điều này có thể ngăn bạn không thể sử dụng tất cả các phần của các Dịch vụ.

 

8.  Lưu giữ Dữ liệu

Một khi chúng tôi nhận được Dữ liệu, chúng tôi sẽ duy trì các thông tin và dữ liệu đó một cách an toàn trong hệ thống của chúng tôi và phụ thuộc vào các quy định pháp luật và chính sách nội bộ của chúng tôi, Dữ liệu có thể được chúng tôi lưu giữ sau khi hủy kích hoạt các Dịch vụ liên quan nếu các Dữ liệu đó bị bắt buộc lưu giữ cho mục đích Xử lý.

 

9.  Liên kết với trang điện tử của bên thứ ba

Theo Chính sách Quyền riêng tư này, tùy vào quyết định của chúng tôi, chúng tôi có thể hiển thị hoặc đưa ra các sản phẩm hoặc các dịch vụ của bên thứ ba trên Nền tảng. Bạn hiểu và thừa nhận rằng việc chúng tôi hiển thị hoặc đưa ra các sản phẩm hoặc các dịch vụ của bên thứ ba trên Nền tảng không có nghĩa là chúng tôi cấp hoặc ủy quyền cho bên thứ ba được thu thập Dữ liệu, cũng như không có nghĩa tạo nên sự đại diện hoặc bất kỳ mối liên kết nào giữa chúng tôi và các bên thứ ba. Bạn hiểu và thừa nhận rằng:

(a)  một khi bạn truy cập vào một liên kết dẫn đến các trang điện tử, ứng dụng hoặc quảng cáo của bên thứ ba, bạn sẽ truy cập vào các trang điện tử, ứng dụng và quảng cáo của bên thứ ba mà việc truy cập này có thể thu thập Dữ liệu.

(b)  các ứng dụng và quảng cáo trên trang điện tử của bên thứ ba tuân theo các chính sách quyền riêng tư riêng biệt và độc lập liên quan đến Quy trình Xử lý Dữ liệu do bạn cung cấp cho bên thứ ba đó.

(c)  do đó, chúng tôi không có trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với nội dung và hoạt động của các trang điện tử, ứng dụng và quảng cáo được liên kết (bao gồm mọi Quy trình Xử lý Dữ liệu của các bên thứ ba).

Tuy nhiên, chúng tôi luôn tìm cách bảo vệ tính toàn vẹn của Nền tảng và hoan nghênh mọi phản hồi về các trang điện tử này.

 

10.  Dữ liệu của người chưathành niên và/ hoặc các cá nhân khác

Trong một số trường hợp, bạn có thể đã cung cấp Dữ liệu liên quan đến người chưa thành niên và/hoặc các cá nhân khác và trong những trường hợp đó, bạn cam đoan và đảm bảo rằng bạn được ủy quyền để cung cấp Dữ liệu cho chúng tôi và bạn đã được sự đồng ý của họ để Dữ liệu được Xử lý theo cách như quy định trong Chính sách Quyền riêng tư này.

Tùy từng trường hợp, với tư cách là cha mẹ hoặc người giám hộ vui lòng không cho phép người chưa thành niên dưới sự giám hộ của mình gửi Dữ liệu cho chúng tôi. Trong trường hợp Dữ liệu đó được cung cấp cho chúng tôi, bạn theo đây đồng ý Quy trình Xử lý Dữ liệu của người chưathành niên và tự mình chấp nhận và đồng ý chịu ràng buộc bởi Chính sách Quyền riêng tư này và chịu trách nhiệm về hành động đó của người chưa thành niên.

 

11.  Chi tiết liên lạc của Bộ phận Bảo mật Dữ liệu

Yêu cầu của bạn sẽ được gửi đến Bộ phận Bảo mật Dữ liệu trong Khu vực:

(a)  Nếu qua email, vui lòng gửi yêu cầu của bạn đến:

Hồng Kông:  [email protected]

Đài Loan:  [email protected]

Singapore:  [email protected]

Ấn Độ:  [email protected]

Việt Nam:  [email protected]

(b)  Nếu qua đường bưu điện, vui lòng gửi yêu cầu của bạn đến:

Hồng Kông:  P.O. Box 62499, Kwun Tong Post Office, Kowloon, Hong Kong

Đài Loan:   1F., No. 94-1, Sec. 3, Jianguo N. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104, Taiwan (R.O.C.)

Singapore:  18 New Industrial Road #05-17, Singapore 536205

Ấn Độ:  3rd Floor, No ⅓(½-2),Annachi Building, Soundarajan Street, Chennai, Tamil Nadu – 600017, India

Việt Nam:  Lầu 1, Số 268 đường Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam